รีเซต

'กรมธนารักษ์'จับมือ'อีเอสอาร์ไอ' ใช้ GIS ประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศ

'กรมธนารักษ์'จับมือ'อีเอสอาร์ไอ' ใช้ GIS ประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศ
มติชน
11 กุมภาพันธ์ 2564 ( 13:09 )
96
'กรมธนารักษ์'จับมือ'อีเอสอาร์ไอ' ใช้ GIS ประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศ

กรมธนารักษ์ เดินหน้าใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนองค์กรในทุกระดับ มุ่งสู่ Smart Government เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะงานด้านการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ หรือเทคโนโลยี GIS โดยร่วมมือกับบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ได้นำ GIS มาช่วยปรับปรุงโครงสร้างการกำหนดราคาประเมินที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และสอดคล้องกับราคาตลาด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความแม่นยำและโปร่งใส คุ้มค่าทั้งเวลาและงบประมาณของรัฐและประชาชน ล่าสุดได้รับ SAG Awards 2020 จากประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็น 1 ใน 180 องค์กรทั่วโลก

 

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์มีเป้าหมายก้าวสู่ Smart Government จึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กร โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้ดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร และได้นำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ทำให้กรมธนารักษ์สามารถดำเนินการประเมินราคาที่ดินภายใต้โครงสร้างของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินราคาที่ดินให้สอดคล้องกับราคาตลาด สร้างความโปร่งใส มีความแม่นยำสูง ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณรองรับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลสู่การเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

“สำหรับแผนการนำ GIS เข้ามาปรับใช้ในอนาคต ทางกรมได้ดำเนินการพัฒนาชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกรอบหลักการมาตรฐานระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ และประชาชน และยังมีแผนในการพัฒนาระบบราคาประเมินที่ดินในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่อง Machine Learning เพื่อพัฒนาไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึก ซึ่งจะสร้างโมเดลหรือแบบจำลองที่จะทำการประเมินราคาที่ดินทั้งประเทศจำนวน 34 ล้านแปลง ได้ในคราวเดียวโดยอัตโนมัติ มีความใกล้เคียงราคาตลาด มีการอัพเดตข้อมูลเรียลไทม์ รวมถึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์ในรูปแบบการเรียนรู้ Machine learning เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการบุกรุกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ของที่ราชพัสดุ ได้โดยไม่ต้องลงสำรวจพื้นที่” นายยุทธนากล่าว

 

อย่างไรก็ตาม กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานสังกัดกลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักที่สำคัญด้านการประเมินราคาทรัพย์สินในการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน จะเห็นได้ว่าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านที่ราชพัสดุ เป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐานของประเทศจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน นำไปสู่การตอบสนองนโยบายของรัฐโดยเร่งกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมในภาพรวมต่อไป นายยุทธนา กล่าวทิ้งท้าย

 

ด้านนางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เทคโนโลยี GIS (Geographic Information System) หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กำลังมีบทบาทสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก นำเอาเทคโนโลยี GIS ไปใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับศักยภาพธุรกิจ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ได้นำเอาเทคโนโลยี GIS ไปใช้เพื่อพัฒนาหน่วยงานทั้งในด้านการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

 

“กรมธนารักษ์ นับเป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยที่ได้นำเทคโนโลยี GIS โดยอีเอสอาร์ไอ มาพัฒนาศักยภาพการทำงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2550 ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ มาปรับใช้กับการทำงานที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และยกระดับการให้บริการประชาชน จนได้รับรางวัล SAG Awards 2020 จากอีเอสอาร์ไอ ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลประจำปี 2563 และนับเป็น 1 ใน 180 องค์กรทั่วโลก” นางสาวธนพรกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง