รีเซต

พนักงานบินไทย มั่นใจแผนฟื้นฟูฯ พร้อมปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ กว่า 97%

พนักงานบินไทย มั่นใจแผนฟื้นฟูฯ พร้อมปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ กว่า 97%
มติชน
18 พฤษภาคม 2564 ( 22:28 )
38
พนักงานบินไทย มั่นใจแผนฟื้นฟูฯ พร้อมปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ กว่า 97%

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อให้มีตำแหน่งงานและสายบังคับบัญชาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบินได้ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการฟื้นฟูกิจการ จากเดิมที่บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานในประเทศไทยก่อนเข้ากระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 จำนวน 17,078 คน โดยมีพนักงานแสดงความจำนงเข้ากระบวนการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร รวมกว่า 97% ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อแผนฟื้นฟูกิจการฯ และผู้ทำแผนฯ

 

 

ขณะที่ พนักงานที่ไม่ประสงค์เข้ากระบวนการกลั่นกรอง ซึ่งรวมพนักงานที่จะเกษียณอายุในเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 510 คน หรือคิดเป็น 3% ของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการของบริษัทฯ

 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน อีกทั้งเพื่อให้แผนฟื้นฟูกิจการได้รับการยอมรับจากเจ้าหนี้และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซึ่งพนักงานการบินไทยทุกคนมีความมุ่งมั่นพร้อมให้ความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์ที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า 30,000 ล้านบาท รวมทั้งเจรจาปรับลดค่าใช้จ่ายในทุกๆ ด้าน

 

 

รายงานข่าวฯ ระบุว่า ตลอดระยะเวลาของการจัดทำแผนกว่า 6 เดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ทำแผนฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งเจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิในการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ การเสนอผู้บริหารแผนฯ และการพิจารณาลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการ ในการประชุมเจ้าหนี้

 

 

รายงานข่าวฯ ระบุอีกว่า ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ โดยคณะผู้ทำแผน และพนักงานที่เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ซึ่งเป็นพนักงานส่วนใหญ่ มีความมั่นใจในแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้นำเสนอ และมีความพร้อมในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปฎิรูปองค์กรในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้การบินไทยกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันได้ สามารถสร้างความภูมิใจแก่ประเทศไทยและคนไทยได้ ในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง