ครม.ไฟเขียว 1,800 ล้าน ช่วยสภาพคล่องผู้เลี้ยงจระเข้ บรรเทาเดือดร้อน

ครม.ไฟเขียว 1,800 ล้าน ช่วยสภาพคล่องผู้เลี้ยงจระเข้ บรรเทาเดือดร้อน
ข่าวสด
14 กรกฎาคม 2564 ( 16:15 )
19
ครม.ไฟเขียว 1,800 ล้าน ช่วยสภาพคล่องผู้เลี้ยงจระเข้ บรรเทาเดือดร้อน

ข่าววันนี้ 14 ก.ค.2564 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง วงเงินรวม 1,800 ล้านบาท และยังมีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับค่าชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 270 ล้านบาท เป็นการรับภาระช่วยเหลือด้านดอกเบี้ย จะทำการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้กู้รายบุคคลในอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี

 

ส่วนผู้กู้ที่เป็นนิติบุคคลอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี โดยภาครัฐจะชดเชยดอกเบี้ยแทนผู้กู้ อัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่กู้เป็นระยะเวลา 5 ปี และค่าดำเนินการของกรมประมงในการชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการ และติดตามโครงการ จำนวน 3.85 ล้านบาท สำหรับโครงการนี้จะแบ่งความช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

1. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเกษตรกรที่ได้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 600 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงจระเข้ให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการจำนวนจระเข้ 6 แสนตัว ตัวละ 1,000 บาท

 

 

2. ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2562 โดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1,200 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปจระเข้ จำนวนจระเข้ 6 แสนตัว ตัวละ 2,000 บาท ดังนั้นหลังจากโครงการผ่านการอนุมัติวงเงินสินเชื้อ จากครม.แล้ว กรมประมงจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ ขอสินเชื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนส.ค. 2564 และจะร่วมกับ ธ.ก.ส. ในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวฯ ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้รับรู้ เพื่อดำเนินการยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ในระหว่างเดือนต.ค.2564-เม.ย.2565 โดยพร้อมจะทยอยปล่อยสินเชื่อได้ตั้งแต่เดือนต.ค.2564 ถึง เดือนก.ย. 2565 และจะมีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

" กรมประมงเชื่อมั่นว่าการเสริมสภาพคล่องด้วยโครงการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งระบบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สามารถฝ่าฟันผลกระทบดังกล่าวได้ และกลับมาประกอบธุรกิจที่สร้างเม็ดเงินจำนวนมากให้กับประเทศได้อีกครั้ง

 

กรมประมงยังวางแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ เช่น การส่งเสริมบริโภคเนื้อจระเข้ในตลาดภายในประเทศ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมทั้งเตรียมแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จระเข้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับสมาคม ชมรม ที่เกี่ยวข้องต่อไป "

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง