รีเซต

กทม.ยกเลิกประกาศคุมโควิด-19 ทุกฉบับ มีผล 1 ต.ค.เป็นต้นไป

กทม.ยกเลิกประกาศคุมโควิด-19 ทุกฉบับ มีผล 1 ต.ค.เป็นต้นไป
TNN ช่อง16
30 กันยายน 2565 ( 20:30 )
52
กทม.ยกเลิกประกาศคุมโควิด-19 ทุกฉบับ มีผล 1 ต.ค.เป็นต้นไป

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบ ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประกาศฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง ทุกฉบับ 

วันนี้ (30 ก.ย.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยให้ยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 

และประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรดังกล่าว และให้บรรดาข้อกำหนดประกาศ และคำสั่ง อันเนื่องมาจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรดังกล่าว

และประกาศและคำสั่งที่ออกตามกฎหมายเฉพาะซึ่งให้ถือว่าเป็นประกาศหรือคำสั่งตามข้อกำหนดอันเนื่องมาจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรดังกล่าว เป็นอันสิ้นสุดลง 

ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 ทำให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปลี่ยนสถานะจากโรคติตต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป นั้น 

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (6) และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 จึงให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 และให้ประกาศกรุงเทพมหานครที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการเฝ้าระวังป้องกัน หรือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ที่ออกในช่วงเวลาที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565


ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN Online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง