รีเซต

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 สมัครสอบ เช็กคุณสมบัติ-ขั้นตอน-ไทม์ไลน์ทั้งหมดที่นี่!

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 สมัครสอบ เช็กคุณสมบัติ-ขั้นตอน-ไทม์ไลน์ทั้งหมดที่นี่!
TNN ช่อง16
4 กันยายน 2566 ( 08:13 )
96
สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 สมัครสอบ เช็กคุณสมบัติ-ขั้นตอน-ไทม์ไลน์ทั้งหมดที่นี่!

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 คุรุสภา เปิดสมัครเข้ารับการทดสอบฯ 4-22 กันยายน 2566 สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ที่นี่ เช็กคุณสมบัติ ดูปฏิทินไทม์ไลน์ทั้งหมด เช็กเลย


สอบใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2566 ล่าสุดเว็บไซต์ คุรุสภา ประกาศ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนด จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จำนวน 4 รอบ ได้แก่


รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


รอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสนามสอบได้เพียง 1 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำปาง  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดสงขลา การทดสอบฯ รายวิชาครู ในครั้งนี้จะใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” เท่านั้น


กำหนดการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูภาพจาก คุรุสภา

 

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการลงทะเบียน


สำหรับระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 4 – 22 กันยายน 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการยกเว้นวันที่ 22 กันยายน 2566 สมัครสอบได้ เวลาไม่เกิน 16.30 น.) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp66.thaijobjob.com 


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบรับสมัครสอบ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ วันที่ 15 มกราคม 2567


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ให้เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้


1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป


2) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา


3) เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้


3.1 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา


3.2 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)


ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบ ผ่านเว็บไซต์ https://ksp66.thaijobjob.com/ หรือเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ https://www.ksp.or.th  


ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้


1) ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สามารถตรวจสอบสิทธิโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ผ่านมา เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ กรณีไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครสอบได้ ให้ดำเนินการตามข้อความที่ปรากฎขึ้นในระบบรับสมัครสอบ หรือขั้นตอนที่แจ้งในคู่มือระบบรับสมัครสอบ


2) ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นครั้งแรก สามารถตรวจสอบสิทธิได้ดังนี้


2.1) กรณีเป็นผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ TEPIS กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบได้ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ต้องติดต่อสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และให้สถาบันอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


2.2) กรณีเป็นผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงาน กรณีไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครสอบได้ ให้ติดต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


2.3 ) กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นชาวต่างประเทศจะใช้เลขประจำตัวประชาชนที่คุรุสภาสร้างขึ้นจากระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบได้ ให้ดำเนินการติดต่อสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง เพื่อตรวจสอบข้อมูล และหากมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้สถาบันอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบฯ สำหรับชาวไทย วิชาละ 500 บาท สำหรับชาวต่างประเทศ วิชาละ 1,000 บาท สำหรับการชำระเงินของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ให้นำรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ได้รับจากระบบรับสมัครสอบสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ของธนาคารทุกแห่ง หากผู้สมัครเข้ารับการทดสอบไม่สามารถชำระเงินได้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งในคู่มือระบบรับสมัครสอบ หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) เบอร์ 0 2257 7159 ต่อ 3 หรือ ไลน์ไอดี @Thaijobjob เท่านั้น 


กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบดำเนินการไม่ถูกต้อง และไม่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานถือว่าไม่มีการสมัครสอบ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบต้องบันทึกหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ทั้งนี้ สำนักงานไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ในทุกกรณี


เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู วิชาครู ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามหลักการวัดและประเมินที่คณะอนุกรรมการกำหนด กรณีที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไปให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมัครสอบในรายวิชาที่มี ผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ


ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง


การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน https://www.ksp.or.th และ https://ksp66.thaijobjob.com/ และหากประสงค์ที่จะพิมพ์ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้น


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร. 0 2280 0048 หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) เบอร์ 0 2257 7159 ต่อ 3 หรือ ไลน์ไอดี @Thaijobjob เท่านั้นที่มา คุรุสภา

แฟ้มภาพ TNN Online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง