รีเซต

กยศ. เปิดรายชื่อ 25 สถานศึกษา ชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ!

กยศ. เปิดรายชื่อ 25 สถานศึกษา ชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ!
TNN ช่อง16
23 กันยายน 2565 ( 13:41 )
13
กยศ. เปิดรายชื่อ 25 สถานศึกษา ชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ!

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ โดย "มหาวิทยาลัยพะเยา" มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก 

วันนี้ (23 ก.ย.65) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “กองทุนได้จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 313 แห่ง 

พบว่ามีอัตราเงินต้นค้างชำระเฉลี่ย 61% และเมื่อพิจารณาจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีจำนวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้มากกว่า 2,000 ราย พบว่าสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 

โดยมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ "มหาวิทยาลัยพะเยา" และมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ คือ "สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์" โดยเรียงตามลำดับมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยพะเยา  

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

7. มหาวิทยาลัยมหิดล  

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

15. มหาวิทยาลัยบูรพา  

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

18. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

20. มหาวิทยาลัยขอนแก่น               

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

22. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

23. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างวินัยและปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ โดยกองทุนขอชื่นชมสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานกองทุนและมีส่วนในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม จนทำให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง 

ปัจจุบัน กองทุนได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6,284,005 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 702,309 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 986,668 ราย ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,669,129 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,559,421 ราย และผู้กู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 68,787 ราย 

สำหรับผลการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจำนวน 638,132 ราย รวมเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 38,879 ล้านบาท และสำหรับผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2565 กองทุนได้รับชำระเงินคืนแล้วกว่า 27,844 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)


ข้อมูลจาก กยศ.

ภาพจาก แฟ้มภาพ AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง