รีเซต

BEM ทำสัญญาจ้าง CK 1.02 พันล้าน ซ่อมบำรุง-งานโยธา 3 ทางด่วน

BEM ทำสัญญาจ้าง CK 1.02 พันล้าน ซ่อมบำรุง-งานโยธา 3 ทางด่วน
ทันหุ้น
27 ธันวาคม 2566 ( 17:24 )
46
BEM ทำสัญญาจ้าง CK 1.02 พันล้าน ซ่อมบำรุง-งานโยธา 3 ทางด่วน

#BEM #ทันหุ้น - บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ดำเนินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงงาน โยธา ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษประจิมรัถยา (ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ในวงเงิน 618,161,920 บาท (ไม่รวม VAT) และอนุมัติให้บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ("บริษัทย่อย") ว่าจ้าง ช.การช่าง เพื่อการซ่อมบำรุงและปรับปรุงงานโยธาทางพิเศษอุดรรัถยา ในวงเงิน 402,009,730 บาท (ไม่รวม VAT) มูลค่างานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน 1,020,171,650 บาท (ไม่รวม VAT)

 

การเข้าทำรายการกับ ช.การช่าง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามประกาสกณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546และที่มีการแก้ขเพิ่มเติม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน" โดยขนาดรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 2.78ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง