รีเซต

ปฐมนิเทศ พนักงานราชการเฉพาะกิจ จ้างเด็กจบใหม่ยุคโควิด เงินเดือน 18,000 บาท

ปฐมนิเทศ พนักงานราชการเฉพาะกิจ จ้างเด็กจบใหม่ยุคโควิด เงินเดือน 18,000 บาท
TNN ช่อง16
25 สิงหาคม 2564 ( 14:29 )
101
ปฐมนิเทศ พนักงานราชการเฉพาะกิจ จ้างเด็กจบใหม่ยุคโควิด เงินเดือน 18,000 บาท
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุมปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระหว่างโควิด-19 ให้นักศึกษาจบใหม่ มีรายได้และมีงานทำซึ่งถือว่า เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระดับจังหวัดและพื้นที่โดยเฉพาะการส่งเสริมให้อินเตอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน  การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ smart city การจัดตั้งอาสาสมัครดิจิทัล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งพนักงานราชการเฉพาะกิจทั้ง 406 อัตราจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากบริการดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและรายได้ ให้กับครัวเรือน


โดยในอนาคตสำนักงานสถิติจังหวัดในฐานะเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพียงหน่วยเดียวของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะต้องพัฒนาให้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน ให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ โดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 


1. พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิตอลซึ่งรวมถึง smart city ด้วย

2. เป็น ศูนย์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ โดยยกระดับภารกิจเดิม ของสำนักงานสถิติจังหวัด

4. สร้างเครือข่ายพัฒนากำลังคน ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ดจิทัล 

5. ส่งเสริมป้องกันและป้องกันอัชญากรรมทางคอมพิวเตอร์รวมถึง Anti fake news และการบังคับใช้กฎหมาย


ซึ่ง น.ส.ตติยา แก้วละเอียด พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ขอบคุณรัฐบาลเปิดโครงการนี้  ซึ่งเป็นโครงการที่ดีช่วยเหลือเด็กจบใหม่ที่ตกงาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการสอบเข้ารับราชการ ได้ประสบการณ์จริงในการทำงาน และดึงศักยภาพของตนเองออกมา และทำงานจริง และระหว่างการรอสอบเข้าราชการ สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากในสถานการณ์โควิด


ด้านนายสุภัทภณ เหลืองพานิช พนักงานราชการ สำนักงานสถิติ จังหวัดนครนายก กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการที่ดี ได้พัฒนาศักยภาพตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลไอซีที เพราะปัจจุบัน โลกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  ซึ่งการได้เข้ามาทำงานในกระทรวงดีอีเอส จะทำให้เพิ่มองค์ความรู้ สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะข้อมูลสถิติ 


โครงการจ้างงานพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา เป็นโครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 วงเงินกว่า 2,200 ล้านบาท โดยเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่ จัดสรรอัตราในหน่วยงานราชการ ที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะส่วนภูมิภาคได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน มีสัญญาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี และได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ รวมทั้งเงินประกันสังคม


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง