รีเซต

ครูเห็นตรงกับนักเรียน 'ปรับปรุงห้องน้ำ-ยกเลิกวิชาลูกเสือ-ลดงานเอกสาร' สิ่งที่ครูไทยอยากได้

ครูเห็นตรงกับนักเรียน 'ปรับปรุงห้องน้ำ-ยกเลิกวิชาลูกเสือ-ลดงานเอกสาร' สิ่งที่ครูไทยอยากได้
TNN ช่อง16
16 มกราคม 2567 ( 09:58 )
59
ครูเห็นตรงกับนักเรียน 'ปรับปรุงห้องน้ำ-ยกเลิกวิชาลูกเสือ-ลดงานเอกสาร' สิ่งที่ครูไทยอยากได้

21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งประเทศไทย โดยตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า "คุรุสภา" ซึ่งเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู 


คำขวัญวันครู ประจำปี 2567

โดย นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน คือ

"ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"


เนื่องในวันครูแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี Rocket Media Lab ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จัดทำแบบสอบถามครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ในช่วงวันที่ 9 – 15 มกราคม 2567 เพื่อสำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ในโรงเรียน การเรียนการสอน นักเรียน โดยผลสำรวจมีดังนี้


จากจำนวนครูที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั่วประเทศทั้งหมด 303 คน พบว่า เป็นเพศชาย 71 คน หญิง 220 คน LGBTQ+ 7 คน และไม่ต้องการระบุเพศ 5 คน ในจำนวนนี้แยกเป็นครูระดับชั้นประถมศึกษา 118 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 171 คน และ ปวช. 14 คน และเมื่อแยกพื้นที่ของครูที่ตอบแบบสอบถามตามภาคจะพบว่า เป็นครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 114 คน คิดเป็น 37.62% รองลงมาคือภาคกลาง 74 คน คิดเป็น 24.42% ตามด้วยภาคเหนือ 70 คน คิดเป็น 23.10% ภาคใต้ 36 คน คิดเป็น 11.88% ภาคตะวันตก 5 คน คิดเป็น 1.65% และภาคตะวันออก 4 คน คิดเป็น 1.32%


- กฎที่ครูไม่ชอบที่สุด

1. ครูไม่ชอบการแต่งกายประจำวันมากที่สุด 74 คน คิดเป็น 24.42% 

2. การเช็คชื่อก่อนเข้าแถว และการใส่กระโปรง (ยกเว้นครูพละ) 63 คน คิดเป็น 20.79% 

3. การแต่งกายผ้าไทย 47 คน คิดเป็น 15.51% และอื่นๆ 56 คน คิดเป็น 18.48% เช่น 4. การเข้าเวรเสาร์-อาทิตย์ การสแกนนิ้วหลังเลิกเรียน และมีจำนวนหนึ่งที่ตอบว่าไม่มีปัญหากับกฎระเบียบ


- สิ่งที่ไม่อยากให้นักเรียนทำมากที่สุด

1. ครูไม่อยากให้นักเรียนเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนมากที่สุด 101 คน คิดเป็น 33.33% 2. การพูดจาหยาบคาย 88 คน คิดเป็น 29.04% 

3. การล้อเลียนเรื่องกายภาพ เพศ ชาติพันธุ์ สำเนียง 54 คน คิดเป็น 17.82% 

4. การนินทาครูลงโซเชียลมีเดีย 17 คน คิดเป็น 5.61% 

5. การโพสต์คลิป/ภาพถ่ายของครูลงโซเชียลมีเดีย 15 คน คิดเป็น 4.95% 

6. การถึงเนื้อถึงตัว 15 คน คิดเป็น 4.95% 

และอื่นๆ 13 คน คิดเป็น 4.29% เช่น นักเรียนมาสาย การไม่ตั้งใจเรียน และบางส่วนก็เขียนตอบว่าทุกข้อ 


- สิ่งที่ครูอยากได้มากที่สุด

1. ครูอยากให้เพิ่มเงินเดือน/ค่าวิทยฐานะมากที่สุด 149 คน คิดเป็น 49.17% 

2. มาตรฐานการขึ้นเงิน 45 คน คิดเป็น 14.85% 

3. ค่าสื่อการสอน 32 คน คิดเป็น 10.56% 

4. ค่าทำงานล่วงเวลา 25 คน คิดเป็น 8.25% 

5. รถโรงเรียนอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมนอกสถานที่ 13 คน คิดเป็น 4.29% 

6. ค่าอยู่เวร 10 คน คิดเป็น 3.30% 

7. เพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน คิดเป็น 1.98% 

8. ค่าอินเทอร์เน็ต 5 คน คิดเป็น 1.65% 

และอื่นๆ 18 คน คิดเป็น 5.94% เช่น ขอให้มีเจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ โดยตรง ขอขวัญและกำลังใจ การลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการบรรจุข้าราชการเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์


- วิชาที่ครูอยากให้ยกเลิกที่สุด


1. วิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์เป็นวิชาที่ครูอยากยกเลิกมากที่สุด 114 คน คิดเป็น 37.62% 

2. วิชาชุมนุม/ชมรม 57 คน คิดเป็น 18.81% 

3. วิชาหน้าที่พลเมือง 46 คน คิดเป็น 15.18% 

4. วิชานาฏศิลป์ 18 คน คิดเป็น 5.94% 

5. วิชาพุทธศาสนา 12 คน คิดเป็น 3.96% 

6. วิชาพลศึกษา 4 คน คิดเป็น 1.32% และอื่นๆ 52 คน คิดเป็น 17.16% เช่น สุขศึกษา ศิลปะ และส่วนใหญ่เขียนตอบว่าไม่มีวิชาที่อยากยกเลิก- สิ่งที่อยากเห็นผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทำที่สุด


1. ครูอยากให้ลดภาระงานเอกสารที่ต้องทำส่งกระทรวงมากที่สุด 146 คน คิดเป็น 48.18%

2. การเพิ่มค่าตอบแทนครู 62 คน คิดเป็น 20.46% 

3. ปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ 38 คน 12.54% 

4. เพิ่มจำนวนครูให้เหมาะสมกับนักเรียน 35 คน 11.55% 

5. มีระบบรับเรื่องร้องเรียนตรงถึงรัฐมนตรี 9 คน 2.97% 

และอื่นๆ เช่น เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจัดการเอกสารที่ไม่จำเป็นกับการสอน
ที่มาข้อมูล https://rocketmedialab.co/database-teacher-q1-2024

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง