รีเซต

เช็กประกันสังคม! สิทธิประโยชน์ "ผู้ประกันตนมาตรา 40" ต่างกันอย่างไร

เช็กประกันสังคม! สิทธิประโยชน์ "ผู้ประกันตนมาตรา 40" ต่างกันอย่างไร
TNN ช่อง16
11 มีนาคม 2567 ( 14:08 )
38
เช็กประกันสังคม! สิทธิประโยชน์ "ผู้ประกันตนมาตรา 40" ต่างกันอย่างไร

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office เผย ข้อมูลสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40 แตกต่างกันอย่างไร


ทางเลือกที่ 2 จ่ายเพียง 100 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 


กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย


- นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป (ผู้ป่วยใน) ได้รับเงินทดแทน 300 บาท/วัน

- ผู้ป่วยนอก มีใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทน วันละ 200 บาท

- เงื่อนไขการรับสิทธิผู้ป่วยในและนอก หยุดรวมกันไม่เกิน 30 วัน/ปี

- ไปพบแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) โดยแพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัว หรือแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวไม่เกิน 2 วัน และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ครั้งละ 50 บาท (3 ครั้ง/ปี)


กรณีทุพพลภาพ


ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

-จ่ายเงินสมทบ 6 ใน 10 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท/เดือน

-จ่ายเงินสมทบ 12 ใน 20 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท/เดือน

-จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 40 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท/เดือน

-จ่ายเงินสมทบ 36 ใน 60 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท/เดือน


กรณีเสียชีวิต


-ได้รับเงินค่าทำศพ (โดยผู้จัดการศพ) ได้รับ 25,000 บาท

-กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนตาย รับเพิ่ม 8,000 บาท


กรณีชราภาพ


-ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน จากเงินสมทบเดือนละ 50 บาท โดยสามารถจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท


ทางเลือกที่ 3 จ่ายเพียง 300 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 


กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

- นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป (ผู้ป่วยใน)

ได้รับเงินทดแทน 300 บาท/วัน

- ผู้ป่วยนอก มีใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป

ได้รับเงินทดแทน วันละ 200 บาท

- เงื่อนไขการรับสิทธิผู้ป่วยในและนอก

หยุดรวมกันไม่เกิน 90 วัน/ปี


กรณีทุพพลภาพ


ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือนตลอดชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายเงินสมทบ 6 ใน 10 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท/เดือน

- จ่ายเงินสมทบ 12 ใน 20 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท/เดือน

- จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 40 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท/เดือน

- จ่ายเงินสมทบ 36 ใน 60 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท/เดือน


กรณีเสียชีวิต


ได้รับเงินค่าทำศพ (โดยผู้จัดการศพ) 50,000 บาทกรณีชราภาพ


- ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสมทบเดือนละ 150 บาท

- รับเงินบำเหน็จเพิ่ม 10,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป

- โดยสามารถจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท


กรณีสงเคราะห์บุตร


ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์

เดือนละ 200 บาท/คน/เดือน (คราวละไม่เกิน 2 คน)


อย่าลืมเอกสารที่ต้องใช้ในการได้รับเงินสมทบประจำเดือน


1. แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส. 1-40) 1 ฉบับ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. หากต้องการจะชำระเงินสมทบโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้แนบสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


ผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบทุกเดือน และสามารถจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้ 12 เดือน 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office

 ที่มา สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office

ภาพจาก TNN Online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง