รีเซต

ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นายนุรักษ์ มาประณีต" เป็นองคมนตรี

ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นายนุรักษ์ มาประณีต" เป็นองคมนตรี
บีบีซี ไทย
4 พฤษภาคม 2563 ( 14:42 )
633
1
ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นายนุรักษ์ มาประณีต" เป็นองคมนตรี

วันนี้ (4 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ "ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี" โดยมีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

 

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 แล้วนั้น

 

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็น องคมนตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์

ประธานองคมนตรี

 

นุรักษ์ มาประณีต คือใคร

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า นายนุรักษ์ เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ เขาเกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2492

 

สำหรับประวัติการศึกษาของนายนุรักษ์

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

ประวัติการทำงาน

  • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 4 กันยายน 2557 - 31 มีนาคม 2563
  • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 28 พฤษภาคม 2551
  • ผู้พิพากษาศาลฎีกา วันที่ 1 ตุลาคม 2549
  • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ ภาค 7 วันที่ 1 ตุลาคม 2547
  • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 8 วันที่ 1 ตุลาคม 2542
  • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 6 วันที่ 1 ตุลาคม 2539
  • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 พฤษภาคม 2533

 

นายนุรักษ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด คือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง