รีเซต

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาของ ร.ร.ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาของ ร.ร.ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
77ข่าวเด็ด
13 สิงหาคม 2563 ( 12:45 )
301
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาของ ร.ร.ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (วันที่ 13 สิงหาคม 2563)พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ได้ติดตามความ ก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอน และปัญหาข้อขัดข้องของโครงการกองทุนการศึกษา ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดยมี นายชาตรี จัทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,พลตรีกัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ,นายสมเจตน์ เจริญทรง ปลัดอาวุโส, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2,อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ

สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน 308 คน มีนักเรียนทุนทั้งสิ้น 3 คน สำเร็จการศึกษาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีแล้ว 2 คน กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 คน คือ เด็กหญิงชุติมา อยู่ศิริ เป็นเด็กเรียนดี มีความรับผิดชอบ มีความประพฤติดี มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น โรงเรียนแห่งนี้มีความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค มีต้นไม้ร่มรื่น  เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูใส่ใจดูแลและส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำเสนอปัญหาเพื่อขอรับการสนับสนุน ดังนี้ ระบบแผงโซล่าเซลล์ตามจุดต่างๆ แยกชัดเจน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์,บ้านพักนักเรียนหญิง พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน ตลอดจนระบบน้ำในโรงเรียนที่สมบูรณ์ ทั้งน้ำดื่ม และน้ำใช้ เป็นต้น

ในตอนบ่าย องคมนตรี และคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอานันท์ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 576 คน ปัจจุบันโรงเรียนไม่มีนักเรียนทุน เนื่องจากสำเร็จการศึกษาและไปเรียนต่อที่โรงเรียนวังไกลกังวลแล้ว โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเสนอปัญหา เรื่องระบบน้ำของโรงเรียนที่ไม่สะอาดโดยโรงเรียนได้ทำโครงการเสนอไปกับโครงการอาหารกลางวัน เพื่อขอรับสนับสนุนเครื่องกรองน้ำในปีการศึกษา 2563 แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ปัญหาบ้านพักครูชำรุด และ ปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอ ชำรุด รวมทั้งถนนของโรงเรียนไม่เชื่อมถึงกัน

จากนั้นองคมนตรี และคณะ ยังได้เดินทางไปโรงเรียนวไลย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน เพื่อพบปะพูดคุยกับคณะครู แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาข้อติดขัดต่างๆ เพื่อให้โครงการกองทุนการศึกษาดำเนินรุดหน้าไปได้

โครงการกองทุนการศึกษา เกิดขึ้นตาม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มีพระราชกระแสรับสั่งกับประธานองคมนตรีว่า ต้องพระราชประสงค์ไห้คณะองคมนตรีช่วยกันหาทางพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างเด็กนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นการ “สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” ในการนี้ ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นทุนระราชทานสำหรับ การพัฒนาดังกล่าว ทั้งในด้านโรงเรียน ด้านครู และด้านนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลน ตั้งอยู่ห่างไกล และด้อยโอกาส ได้มีความพร้อมทางกายภาพพื้นฐานพอควรแก่การจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ให้คำนึงความเหมาะสมกับภูมิสังคม สภาพแวดล้อมที่โรเรียนตั้งอยู่ และเพื่อให้พอมีความใกล้เคียงกับโรงเรียนในตัวเมือง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญต้นการศึกษาอย่างมาก และมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรตกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเนินการสานต่อ โครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระบรมราโชบายที่พระราชทานไว้ โดยให้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกมิติ และต่อยอดให้บรรลุวัตประสงค์ เพื่อสร้างพื้นฐานแก่เยาวชนให้เป็นคนดี

ปัจจุบัน โครงการกองทุนการศึกษามีสถานศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างกระบวนการสร้างคนดี แบ่งเป็นโรงเรียนสามัญศึกษา 143 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 10 แห่ง กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในถิ่นทุรกันดาร 35 จังหวัดทั่วประเทศ.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง