โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เกษม จันทร์แก้ว' เป็นองคมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เกษม จันทร์แก้ว' เป็นองคมนตรี
TNN ช่อง16
24 มีนาคม 2564 ( 17:16 )
90
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เกษม จันทร์แก้ว' เป็นองคมนตรี

24 มีนาคม 2564  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 แล้วนั้น  


บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา10 และมาตรา11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเกษม จันทร์แก้ว เป็น องคมนตรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน  


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง