รีเซต

ด่วน! เคาะแล้ว ปธ.ศาลฎีกาคนใหม่ "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ"

ด่วน! เคาะแล้ว ปธ.ศาลฎีกาคนใหม่ "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ"
TNN ช่อง16
4 กรกฎาคม 2565 ( 15:18 )
72
ด่วน! เคาะแล้ว ปธ.ศาลฎีกาคนใหม่ "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ"

4 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมใหญ่ ศาลฎีกา น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ครั้งที่ 14/2565 วาระสำคัญ คือการลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 48 เนื่องจาก น.ส.ปิยกุล ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งบริหารในวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย


ในที่ประชุม ก.ต.วันนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 48 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65เป็นต้นไป  โดยนายโชติวัฒน์ ว่าที่ประธานศาลฎีกา จะมีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี


สำหรับประวัติ "นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" ว่าที่ประธานศาลฎีกา คนที่ 48 

ด้านการศึกษาจบจาก

-โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี 

-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท)

-นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำหรับประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้                                                              

-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย

-อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9

-รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1

-ผู้พิพากษาศาลฎีกา

-อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง

-ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6

โดยตำแหน่งพิเศษที่เคยได้รับเลือกตั้ง

-กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น ชั้นศาลอุทธรณ์ และชั้นศาลฎีกา (ก.ต.) 

-กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลชั้นต้น และชั้นศาลอุทธรณ์ (ก.บ.ศ.)  

ด้านหลักสูตรการอบรม

-หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 8

-หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21

-หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9

-หลักสูตร การกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 15

-หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7

ภาพ Pichai Aimon

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง