รีเซต

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์รองรับกองทุนรวม ที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ ที่มีปัญหาชำระหนี้คืน

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์รองรับกองทุนรวม ที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ ที่มีปัญหาชำระหนี้คืน
ทันหุ้น
17 ธันวาคม 2564 ( 12:53 )
39
ก.ล.ต.ออกเกณฑ์รองรับกองทุนรวม ที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ ที่มีปัญหาชำระหนี้คืน

ทันหุ้น - ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน  หรือ “กองทุน stressed bond”  เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน  และเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษผ่านกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยมืออาชีพ

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการจัดตั้งและจัดการกองทุน stressed bond  ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน เช่น  ตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้  ตราสารหนี้ที่มีการเลื่อนกำหนดชำระหนี้คืน  ตราสารหนี้ที่ผู้ออกอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น  เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือตราสารดังกล่าว  และเพื่อรองรับตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ที่แปรสภาพมาจากตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง  (high yield bond) ของกองทุน high yield bond* ซึ่ง ก.ล.ต.  ได้ออกหลักเกณฑ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563  

 

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษผ่านกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยมืออาชีพ กองทุน  stressed bond เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  หรือ กองทุนรวม UI** ที่ลงทุนใน stressed bond*** ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี  โดยสัดส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารหรือธุรกรรมทางการเงินได้ทุกประเภท  และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างน้อย 10 ราย  (กองทุนรวมทั่วไปต้องมีผู้ถือหน่วยอย่างน้อย 35 รายขึ้นไป) โดย ก.ล.ต.  จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจดทะเบียน

 

นอกจากนี้  กองทุนดังกล่าวต้องเปิดเผยข้อมูลอายุกองทุนไว้ในโครงการอย่างชัดเจน  และไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไถ่ถอนระหว่างอายุของกองทุน (non-redeemable)  แต่สามารถกำหนดเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto redemption)  ได้เพิ่มเติม ในส่วนของการจัดการกองทุน stressed bond  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม UI  ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ การออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม  2564

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง