"ธรรมศาสตร์" เล็งนำเข้าวัคซีน-ยา รับมือโควิด-19

"ธรรมศาสตร์" เล็งนำเข้าวัคซีน-ยา รับมือโควิด-19
TNN ช่อง16
17 สิงหาคม 2564 ( 10:21 )
17
"ธรรมศาสตร์" เล็งนำเข้าวัคซีน-ยา รับมือโควิด-19

วันนี้ (17 ส.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติโดยเอกฉันท์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ประกาศใช้ ‘ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564’ ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวแล้วในวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา 

การตราข้อบังคับฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศในกิจการ หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยได้

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวนมาก ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการแก่สังคม ในเรื่องการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถเสนอต่ออธิการบดี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้สามารถจัดหา ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง ทั้งที่ดำเนินการในประเทศและกับต่างประเทศได้

การดำเนินการต่างๆ ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้กำหนดให้สามารถกระทำได้ จะต้องเป็นไปเพื่อการป้องกันหรือบำบัดโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ

โดยในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะแถลงรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวกับสื่อมวลชน เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างชัดนี้ที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง