รีเซต

สมัครงานไต้หวัน 2565 ทำงานไต้หวัน ถูกกฎหมาย อาชีพแรงงานทั่วไป เงินเดือนสูง

สมัครงานไต้หวัน 2565 ทำงานไต้หวัน ถูกกฎหมาย อาชีพแรงงานทั่วไป เงินเดือนสูง
Ingonn
3 ตุลาคม 2565 ( 10:21 )
31.7K
1
สมัครงานไต้หวัน 2565 ทำงานไต้หวัน ถูกกฎหมาย อาชีพแรงงานทั่วไป เงินเดือนสูง

ทำงานไต้หวัน ถูกกฎหมาย สมัครงานต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน ไต้หวัน อาชีพแรงงานทั่วไป ทำงานไต้หวัน ชาย เงินเดือนประมาณ 29,706 บาท/เดือน ใครต้องการทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย สามารถลงทะเบียนสมัครงานต่างประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565

 

ทำงานไต้หวัน 2565 สมัครงานไต้หวัน กระทรวงแรงงาน ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา ไทเป ไต้หวัน ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO., LTD.ไต้หวัน ซึ่งประกอบกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทอ โรงงานตั้งอยู่ที่ No. 126, DA KUNG RD., BEI GANG VIL.,DAYUAN DIST., TAOYUAN CITY, TAIWAN (R.O.C.) กรมการจัดหางานจึงขอประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO., LTD. ไต้หวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


ตำแหน่งงาน และจำนวนที่รับสมัคร

 • แรงงานทั่วไป 3 อัตรา

 

ทำงานไต้หวัน เงินเดือน

ค่าจ้าง 25,250 เหรียญใต้หวันต่อเดือน หรือประมาณ 29,706 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 กันยายน 2565 : 1 เหรียญไต้หวัน เท่ากับ 1.1765 บาท)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครทำงานไต้หวัน

 • เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 45 ปี

   

 • จบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

   

 • สายตาอยู่ในระดับ 0.8 - 1.5 และตาไม่บอดสี

   

 • พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

   

 • สภาพร่างกายสมบูรณ์ แขนและขาคล่องแคล่ว ไม่เป็นโรคต้องห้ามทำงานในไต้หวัน

   

 • ไม่จำกัดสถานภาพการสมรส ประสบการณ์การทำงาน และความสามารถด้านภาษา

   

 • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดเหล้า และไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

 

เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ ทำงานไต้หวัน 2565

 1. ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี

 2. ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง

 3. อัตราค่าล่วงเวลา เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน

 4. บริษัทฯ จัดหาที่พักให้ โดยหักเงินจากค่าจ้าง จำนวน 1,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนส่วนอาหารให้แรงงานรับผิดชอบเอง

 5. บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่คนหางานที่ได้รับการคัดเลือกและเดินทางไปทำงาน ได้แก่ ค่าตรวจโรค ค่ารับรองประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมนียมลงตราวีซ่า ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป โดยให้ คนหางานสำรองจ่ายก่อนแล้วนำหลักฐานใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปเบิกคืนจากบริษัทฯ ภายหลังจากทำงานครบ 30 วัน

 6. ในระหว่างทำงานที่ไต้หวัน บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานต้หวัน (ปีแรก จำนวน 1,800 เหรียญต้หวันต่อเดือนปีที่สอง จำนวน 1,700 เหรียญต้หวันต่อเดือน และปีที่สามเป็นต้นไป จำนวน 1,500 เหรียญต้หวันต่อเดือน) และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

 7. บริษัทฯ จัดชุดทำงานให้โดยไม่คิดมูลค่า และจัดอาหารว่างให้ในช่วงทำงานล่วงเวลาโดยไม่คิดมูลค่า มีเครื่องซักผ้าให้ใช้แบบหยอดเหรียญ มีเครื่องปรับอากาศในห้องนอน

 

สมัครงานไต้หวัน กรมแรงงาน 2565 อาชีพอะไร

 • คุมเครื่องทอผ้า ตรวจสอบคุณภาพผ้า และขนย้ายเส้นด้าย/ผ้าโดยใช้รถเข็น

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ โดยกรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว คลิก
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบแสดงผลการเรียน ม.3 ขึ้นไป)
 4. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

โดยผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดปลอมแปลง เอกสารในการสมัคร หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

 

วิธีการสมัครงาน ทำงานไต้หวัน 2565

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์ )

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ทางเว็บไซต์ :
  www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง

 2. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มแล้วสแกนใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารทุกอย่าง ตามที่กำหนด เป็นไฟล์ PDF รูปแบบสี ทุกหน้าอยู่ในไฟล์เดียวกันแบบต่อเนื่อง (MULTI PAGE) ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ-นามสกุลภาษาไทยของผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น นายมังกร เนตรสุวรรณ

   

 3. ส่งไฟล์เอกสารดังกล่าวมาที่อีเมล์ doe.taiwan3@gmail.com ส่งเพียงครั้งเดียว ชื่อเรื่องในการส่งให้ระบุชื่อ-นามสกุลภาษาไทยของผู้สมัคร ตามด้วยชื่อบริษัทนายจ้าง

  ตัวอย่างเช่น นายมังกร เนตรสุวรรณ สมัครงานบริษัท CHYANG SHENG DYEING

 4. อีเมล์ต้นทางที่ใช้ในการยื่นใบสมัคร ขอให้เป็นอีเมล์ส่วนตัวของผู้สมัครหากผู้สมัครยังไม่มีอีเมล์ส่วนตัวขอให้สมัครอีเมล์ก่อนที่จะยื่นใบสมัคร หรือหากจำเป็นต้องใช้อีเมล์ของบุคคลอื่น ขอให้เป็นบุคคลที่รู้จักกันและเจ้าหน้าที่สามารถประสานงานได้ทุกกรณี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

 

 

ข้อมูล กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง