รีเซต

ที่ดิน สปก.คืออะไร?

ที่ดิน สปก.คืออะไร?
TeaC
29 มิถุนายน 2566 ( 15:19 )
6.9K
ที่ดิน สปก.คืออะไร?

ข่าววันนี้ ที่ดิน สปก.คือไร? ยังจำประเด็นร้อนแรง เมื่อ "เจ๊ติ๋ม" ทีวีพูล ออกแถลงสิ้นสุดการทำงานกับอดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง สึกได้ไม่นาน "ทิดสมปอง" และในการแถลงมีการพูดถึงปม ที่ดิน สปก.จนเกิดการขยายให้มีขั้น "ศรีสุวรรณ" ร้องสปก.ชัยภูมิให้เร่งตรวจสอบ 

 

ที่ดิน สปก.คือไร? 

วันนี้จะพาไปทำความรู้จัก ที่ดิน สปก. เผื่อนักลงทุนที่ซื้อที่ดินไว้เก็งกำไร ต่อยอดธุรกิจจะได้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อ

 

สำหรับ ที่ดิน สปก. ที่ เจ๊ติ๋ม พูดถึงตอนแถลงข่าวปมทิดสมปองนั้น คือ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้กับประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 โดยมีหลักว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้

 

ใครครอบครองที่ดิน สปก.ได้ ?

ส่วนผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จะต้องมีฐานะยากจน 

 

เขตปฏิรูปที่ดินหมายถึงอะไร?

ที่ดินที่เป็นชุมชนเต็มรูปแบบมาก่อน ที่ดินที่เป็นไร่สวนทำกินของราษฎรตั้งแต่บรรพบุรุษ และที่ดินป่าเสื่อมโทรม หมดสภาพป่าและไม่สามารถฟื้นสภาพป่าได้อีก ไม่รวมถึงป่าในเขตอนุรักษ์เช่นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ หรือเขตต้นน้ำลำธาร 

 

ที่ดิน สปก.ซื้อขายได้หรือไม่?

ทั้งนี้ เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายที่ดิน หากมีการซื้อขายในขณะที่เอกสารสิทธินี้ยังมีผลอยู่จะเป็นโมฆะ แต่สามารถโอน แบ่งแยก และตกทอดทางมรดกให้แก่บุคคลในครอบครัว ได้แก่

 

 • สามีภรรยา
 • บุตร
 • บิดามารดา
 • พี่น้องร่วมบิดามารดา
 • พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา
 • หลาน

และสามารถเช่าหรือเช่าซื้อเพื่อเกษตรกรรม (ไม่อนุญาตให้เช่าเพื่อจุดประสงค์อื่น) ไม่สามารถจดทะเบียนจำนองได้ เว้นแต่เป็นโครงการของรัฐบาลที่อนุญาตให้ใช้เอกสารสิทธิเป็นประกัน สิทธิในที่ดินยังคงเป็นของรัฐ ประชาชนสามารถคืนที่ดินให้รัฐหากไม่ต้องการ และรัฐสามารถเรียกคืนที่ดินได้หากตรวจสอบพบว่า ประชาชนมิได้ใช้ทำการเกษตร

สรุปง่าย ๆ หากใครซื้อที่ดิน สปก. เหมือนกรณี ทิดสมปอง อาจเป็นไปได้ที่จะเสียเงินฟรี ตามกฎหมายแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ใด ๆ ในที่ดินผืนนั้นและไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้ด้วย เนื่องจากข้อมูลข้างต้นระบุว่า ที่ดิน สปก.ไม่ว่าจะทำสัญญาซื้อขายใด ๆ เป็นโมฆะทั้งสิ้น 

หน่วยงานดูแล ที่ดิน สปก.?

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ที่ดิน สปก. คือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือย่อว่า ส.ป.ก. เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดการจัดการที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมให้เกษตรกรสามารถทำกินบนพื้นที่นั้นได้

 

โดยมีวิสัยทัศน์ว่า "องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518


ส.ป.ก.กำหนดภารกิจการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ 3 ประการ ประกอบไปด้วย 

1. งานจัดที่ดิน

ที่ดินของรัฐ เจ้าหน้าที่จะสำรวจและสอบสวนสิทธิในที่ดิน กระจายสิทธิและแบ่งแยกที่ดินเพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรได้เข้าประโยชน์ตามที่ได้ยืนคำรองไว้ที่ ส.ป.ก. จังหวัด จากนั้นจะได้รับหนังสือรับมอบที่ดิน (ส.ป.ก. 4-28) และหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินต่อไป ซึ่งที่ดินของรัฐประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพ ที่จำแนกเป็นที่จัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรเลิกใช้ร่วมกัน ที่สาธารณสมบัติแผ่นดิน และที่รกร้างว่างเปล่าที่อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร

ที่ดินเอกชน ได้จากการเวนคืนหรือซื้อมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ทำกิน ผู้เช่า หรือผู้มีที่ดินไม่เพียงพอแก่การครองชีพตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่ ส.ป.ก. จังหวัดที่อาศัยอยู่


2. งานพัฒนา

เข้าไปดำเนินการในส่วนที่ไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านสาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในการประกอบการเกษตร

 

3. งานเพิ่มรายได้


ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ตามสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นนั้น ๆ ช่วยเหลือในการจัดตั้งสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดหาสินเชื่อและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและมติของ คปก. ด้วยการดำเนินการเองและประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยพัฒนาในพื้นที่

 

จะซื้อที่ดิน อย่าลืมเช็กสิ่งนี้!

สำหรับขั้นตอนการซื้อขายที่ดินในการเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมในวันที่ทำการซื้อขายที่ดิน

 

 1. ทำเลที่ดินที่จะซื้อ
 2. ตรวจสอบเทียบราคาที่ดิน
 3. ขอดูโฉนดที่ดินตัวจริง ต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็น ที่ดิน สปก.หรือไม่ ถ้ามีก็ไม่ควรซื้อ เพระาผิดกฎหมาย
 4. สัญญาจะซื้อจะขายที่ได้ทำสัญญากับผู้ซื้อไว้
 5. บัตรประชาชน
 6. ใบแสดงความยินยอมขายที่ดินจากคู่สมรส
 7. รูปถ่าย
 8. แผนที่ที่ดินที่จะทำการขาย

 

ดังนั้น ใครที่คิดจะซื้อที่ดิน แนะนำว่าควรซื้อที่ดินโฉนดที่สามารถซื้อขายจะดีกว่า ไม่ควรเสี่ยงซื้อที่ดิน สปก.ที่กฎหมายระบุแล้วว่า ห้ามซื้อขาย เพราะหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและพบว่ากระทำความผิด ย่อมเสียทั้งเงินและเสียกรรมสิทธิที่ดินในที่สุด 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง