ป.ป.ช.รับลูก ศบค. ออกประกาศ 7 ข้อให้ข้าราชการ-จนท.ปฏิบัติเข้ม สกัดโควิด

ป.ป.ช.รับลูก ศบค. ออกประกาศ 7 ข้อให้ข้าราชการ-จนท.ปฏิบัติเข้ม สกัดโควิด
มติชน
11 กรกฎาคม 2564 ( 20:05 )
13
ป.ป.ช.รับลูก ศบค. ออกประกาศ 7 ข้อให้ข้าราชการ-จนท.ปฏิบัติเข้ม สกัดโควิด

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงนามในประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่ 11) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคมเป็นต้นไป

 

 

ระบุว่า เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งของ ศปก.ศบค. จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

 

 

1.ให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกลุ่ม ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง พิจารณาให้มีผู้มา ปฏิบัติงานในหน่วยงานในแต่ละวัน 5 เปอร์เซ็นต์ และผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หรือเวิร์กฟรอมโฮม 95 เปอร์เซ็นต์ โดยต้องไม่กระทบต่อภาระงานที่สำคัญ และจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานและการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คำนึงถึงผู้ที่เดินทางมาทำงานโดยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ผู้ที่มีครอบครัวมีเด็ก หรือผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 12-31 กรกฎาคมนี้ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

2.สำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค1 และสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี กรณีจัดการประชุมหรือจัดกิจกรรมไม่เกิน 5 คน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ หากเกินกว่า 5 คน ให้ขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดนนทบุรี และให้ปรับรูปแบบการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (เว็บคอนเฟอเรนซ์)

 

 

3.ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.ทุกคน กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ทุกระดับดูแลรักษาสุขภาพ และระมัดระวังป้องกันตนเองอย่างสูงสุด โดยปฏิบัติตามแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม งดเว้นการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุมหรือเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง

 

 

4.ให้บุคลากรในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเดินทางข้ามจังหวัดและการเดินทางที่ไม่จำเป็น เว้นแต่การเดินทางจากที่พักอาศัยเพื่อมาปฏิบัติงาน การเดินทางไปซื้ออาหารหรือของใช้จำเป็น ไปโรงพยาบาล หรือเข้ารับการฉีดวัคซีน ในกรณีมีความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดนั้นๆ

 

 

5.สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 2-9 และสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนั้นๆ

 

 

6.นอกจากนี้ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 1-10

 

 

7.กรณีมีข้อความใดในประกาศฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับประกาศ หรือคำสั่งจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้นๆ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งดังกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง