รีเซต

กกต.กางไทม์ไลน์ เลือก “ 200 สว." ชุดใหม่

กกต.กางไทม์ไลน์ เลือก “ 200 สว." ชุดใหม่
TNN ช่อง16
18 พฤษภาคม 2567 ( 11:42 )
26
กกต.กางไทม์ไลน์ เลือก “ 200 สว." ชุดใหม่

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. เข้ารับเอกสารเอกสารการสมัครได้ที่นายทะเบียนอำเภอในแต่ละอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่า จนถึงวันที่ 17 พ.ค. 2567 ซึ่งเป็นวันที่ 8 มีผู้เข้ารับเอกสารการสมัครจากทั่วประเทศ รวม 28,211 คน  นอกจากนี้ยังพบว่า  กรุงเทพมหานคร มีผู้มาขอใบสมัครมากที่สุด คือ 2,977 คน โดยเขตจตุจักร ยื่นขอรับใบสมัครมากสุด 148 คน รองลงมา เขตบางเขน 137 คน และเขตลาดพร้าว 110 คน  แต่เมื่อแยกเป็นรายเขตอำเภอ จาก 928 อำเภอทั่วประเทศ พบว่า อำเภอที่มีผู้มาขอใบสมัครมากสุด 5 ลำดับแรก คือ อำเภอเมืองลพบุรี 265 คน อำเภอเมืองนนทบุรี 232 คน อำเภอเมืองสมุทรปราการ 224 คน อำเภอบางพลี 218 คน และ อำเภอเมืองขอนแก่น 215 คนสำหรับไทม์ไลน์ กระบวนการให้ได้มาซึ่ง สว.ชุดใหม่ 200 คน เป็นดังนี้

        วันที่ 11 พ.ค.2567 พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก 

สว. 2567 มีผลบังคับใช้

        วันที่ 13 พ.ค.2567 ประกาศกำหนดวันและเวลารับสมัคร และวันเลือกระดับอำเภอ จังหวัด ประเทศ

        วันที่ 14 พ.ค.  ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอประกาศกำหนดสถานที่รับสมัคร /กกต.เชิญสื่อมวลชนคุยแนวทางปฏิบัติ ในการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

        วันที่ 20-24 พ.ค.2567 เป็นวันเปิดรับสมัคร สว.

        29 พ.ค.2567 วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น สว.

        เข้าสู่กระบวนการเลือกแบบไต่ระดับ 

        วันที่ 9 มิ.ย.2567 เลือก สว. : ระดับอำเภอ

        วันที่ 16 มิ.ย.2567 เลือก สว. : ระดับจังหวัด

        วันที่ 26 มิ.ย.2567 เลือก สว. : ระดับประเทศ 

        เดือน ก.ค.2567 วันประกาศผลการเลือก สว.


สำหรับการเลือก สว. คนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีสิทธิรับสมัครรับเลือกเป็น สว.ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ บางคนอาจพอรู้มาบางแล้ว ลองมาทวนกันดูอีกสักรอบ มีด้วยกัน 20 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการอัยการ ตํารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

3.กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

4.กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

5.กลุ่มอาชีพทํานา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

6.กลุ่มอาชีพทําสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

7.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

8.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

9.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

10.กลุ่มผ้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ 9

11.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

12.กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

13.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

14.กลุ่มสตรี

15.กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

16.กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

17.กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

18.กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

19.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

20.กลุ่มอื่น ๆ (กรณีคลุมเครือ ไม่สามารถระบุไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้)


การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้น นับว่า สมาชิกวุฒิสภา (สว.) มีความสำคัญยิ่งในการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย แม้ว่า รธน.ปี 2560 จะไม่ได้ออกแบบให้ สว.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  

โดยหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย

        กลั่นกรองกฎหมาย ที่ผ่านการพิจารณาของ สส.

        ตรวจสอบและควบคุม การบริหารราชการแผ่นดิน

        ให้ความเห็นชอบบุคคล ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ดังนั้นคุณสมบัติที่สำคัญของ “สมาชิกวุฒิสภา” หรือ “สภาสูง” คือต้องไม่ฝักใฝ่หรือยู่ภายใต้การครอบงำของพรรคการเมือง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง


เรียบเรียงโดย ปุลญดา บัวคณิศร

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง