รีเซต

กรมบัญชีกลางประกาศสิทธิรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

กรมบัญชีกลางประกาศสิทธิรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
TNN ช่อง16
5 ธันวาคม 2563 ( 16:19 )
204
กรมบัญชีกลางประกาศสิทธิรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

วันนี้ (5ธ.ค.63) นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทาน ของกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน ของกรมทางหลวง สิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ สาขางานก่อสร้างทาง ของกรมทางหลวงชนบท และสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ของกรมเจ้าท่า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

การประกาศสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขาต่างๆ ข้างต้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 กำหนดว่า "8.2 หน่วยงานของรัฐใดมีความจำเป็นจะกำหนดวงเงินรวมหรือจำนวนโครงการที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสมารถรับงานได้  เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามสัญญากรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอให้คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพิจารณา เพื่อประกาศเพิ่มเติมต่อไป" ในการนี้ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมเจ้าท่า ได้แจ้งว่ามีความจำเป็นจะกำหนดสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง โดยขอกำหนดจำนวนโครงการที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถรับงานได้เพื่อให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จนเป็นเหตุให้งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญามีความล่าช้าและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างของทั้ง 4 หน่วยงานข้างตัน ได้จากประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th หรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ CGD Application และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข  02 270 6400 ในวัน เวลาราชการเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง