รีเซต

BBL แจงไม่มีผู้ใดถือหุ้นเกิน 5% ผ่านคัสโตเดียน Nortrust Nominees

BBL แจงไม่มีผู้ใดถือหุ้นเกิน 5% ผ่านคัสโตเดียน Nortrust Nominees
ทันหุ้น
23 พฤษภาคม 2567 ( 18:51 )
BBL แจงไม่มีผู้ใดถือหุ้นเกิน 5% ผ่านคัสโตเดียน Nortrust Nominees

#BBL #ทันหุ้น - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งว่า ตามที่ธนาคารได้นำส่งแบบรายงานการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 98.54 ของทุนชำระแล้ว โดยพบว่า Nortrust Nominees Limited-NTC-CLIENTS ACCOUNT ซึ่งเป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ถือหุ้นธนาคารผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่า 5% ของทุนชำระแล้วนั้น

 

ธนาคารได้ตรวจสอบแล้วว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีสัดส่วนการถือหุ้น ธนาคารมากกว่า 5% ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น กลุ่มผู้ถือหุ้นข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ของธนาคาร รายละเอียดตามตาราง

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง