รีเซต

สภาฯเห็นชอบแก้กฎหมายกยศ. ปลอดดอกเบี้ย มีผลย้อนหลังทุกราย

สภาฯเห็นชอบแก้กฎหมายกยศ. ปลอดดอกเบี้ย มีผลย้อนหลังทุกราย
มติชน
14 กันยายน 2565 ( 15:14 )
30
สภาฯเห็นชอบแก้กฎหมายกยศ. ปลอดดอกเบี้ย มีผลย้อนหลังทุกราย

เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 14 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม พิจารณา ร่างพ.ร.บ.เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่..พ.ศ…. ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้ว หลังที่ประชุมพิจารณา ร่างพ.ร.บ.เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่..พ.ศ….ในวาระสอง เรียงตามมาตราครบทั้ง 27 มาตราแล้ว ที่ประชุมลงมติวาระ สาม เห็นด้วย 314 ไม่เห็นด้วย 3 งดออกเสียง 2 ไม่ลงมติ 2 และเห็นชบกับข้อสังเกตุตามที่กมธ.ฯ เสนอ

 

โดยก่อนหน้านี้ ที่ประชุมได้พิจารณามาตราที่ 18-27 และเห็นชอบตามที่กมธ.ฯ เสนอ ทุกมาตรา ซึ่งรวมถึง มาตรา 24 ซึ่งกมธ.แก้ไข เพื่อกำหนดเป็นบทเฉพาะกาล ให้มีผลย้อนหลังกับผู้กู้ยืมและคนค้ำประกันที่ได้ทำสัญญากู้ยืมก่อนหน้าที่ร่างกฎหมายจะบังคับใช้ ซึ่งมีเนื้อความที่เป็นสาระสำคัญว่า”เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ำประกันให้สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ ให้นำมาตรา 44 มาบังคับใช้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันซึ่งทำสัญญาก่อนที่ร่างกฎหมายที่แก้ไขจะใช้บังคับใช้ โดยให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ย และคิดค่าปรับผิดนัดชำระ”

 

ทั้งนี้มาตรา 24 นั้นมี กมธ.ฯเสียงข้างน้อยเสนอคำแปรญัตติไว้ แต่ขอถอนออกไปทั้งหมด และได้อภิปรายสนับสนุน เนื่องจากมองว่าผู้กู้ยืมเงินที่มีกว่า 3.4 ล้านบัญชี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกดำเนินคดี นับล้านรายและถูกฟ้องดำเนินคดีอีกจำนวนมาก ควรได้รับสิทธิประโยชน์ตามการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง