รีเซต

สทนช. เปิดรับฟังความเห็น "กฎหมายน้ำ" เกษตรกรถือครองที่ดินเกิน 63 ไร่ ต้องเสียค่าน้ำ?

สทนช. เปิดรับฟังความเห็น "กฎหมายน้ำ"  เกษตรกรถือครองที่ดินเกิน 63 ไร่ ต้องเสียค่าน้ำ?
TNN ช่อง16
15 มีนาคม 2564 ( 11:29 )
130
สทนช. เปิดรับฟังความเห็น "กฎหมายน้ำ"  เกษตรกรถือครองที่ดินเกิน 63 ไร่ ต้องเสียค่าน้ำ?
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ศึกษาพิจารณายกร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น้ำแต่ละประเภท ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ มาตรา ๔๑ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ แบ่งเป็นสามประเภท คือ


(๑) การใช้น้ำประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการดำรงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม และการใช้น้ำในปริมาณเล็กน้อย 


(๒) การใช้น้ำประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น 


(๓) การใช้น้ำประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ำ หรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง

ลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น้ำแต่ละประเภทตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช.การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะต้องให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดทำแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น้ำแต่ละประเภท ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น้ำ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เปิดให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นนี้ 


ตอบแบบสอบถามที่นี่ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง