‘บิ๊กป้อม’ ย้ำ หน่วยงานรัฐร่วมภาคปชช. แก้ความเดือดร้อนชาวบ้าน อย่างยั่งยืน

‘บิ๊กป้อม’ ย้ำ หน่วยงานรัฐร่วมภาคปชช. แก้ความเดือดร้อนชาวบ้าน อย่างยั่งยืน
มติชน
12 พฤศจิกายน 2563 ( 11:24 )
26
‘บิ๊กป้อม’ ย้ำ หน่วยงานรัฐร่วมภาคปชช. แก้ความเดือดร้อนชาวบ้าน อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 2/2563 โดยมี นาย อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร.อ ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหย่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม

 

ทั้งนี้ที่ประชุม ได้ร่วมพิจารณาในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม อาทิมาตรการคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชนโดยขอให้พิจารณายกระดับกระบวนการจัดที่ดินตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คสช)โดยเสนอให้มีการรับรองสิทธิชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการที่ดินร่วมกันได้ และพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่องพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) รวมถึงพิจารณาทบทวนกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคดีความของ ชปส. รวมทั้งขอทราบผลความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งสถาบัน บริหารจัดการการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน). นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา ประเด็นปัญหาที่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นอย่างมาก โดยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างบูรณาการร่วมกัน และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วย การประชุมในวันนีมีตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐกับภาคประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดความต่อเนื่อง รวดเร็วและเป็นธรรม โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญและขอขอบขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบคณะทำงานประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จำนวน 7 ประเด็น โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ได้ข้อยุติต่อไปขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการแก้ไขปัญหา รวมถึงรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง

 

**รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)**

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง