รีเซต

อบจ.อุทัยธานี มอบรางวัลแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ 91 เกษตรกร

อบจ.อุทัยธานี มอบรางวัลแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ 91 เกษตรกร
มติชน
23 กันยายน 2565 ( 14:20 )
56
อบจ.อุทัยธานี มอบรางวัลแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ 91 เกษตรกร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ พร้อมมอบรางวัลการประกวดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรพอเพียงในสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริฯ โดยมี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน

 

โดย โครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้บูรณาการร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและทฤษฎีใหม่ในครัวเรือน โดยได้จัดทำโครงการอบรมเกษตรกรและประกวดแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 16 ปี และต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2559 ได้ขยายโครงการไปสู่สถานศึกษาโดยจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเกษตรพอเพียงในสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริฯ

 

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระดำริให้น้อมนำและสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกษตรกร นักเรียนได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวอันเป็นกลยุทธ์หลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ยั่งยืน

 

โดยการอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย 2,700 ราย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรที่สนับสนุนขุดสระเอื้ออาทรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่ปี 2549-2558 กลุ่มเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรางวัลในปี 2565 เครือข่ายสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับการแจกจ่ายวัสดุทางการเกษตรได้แก่ สารปรับปรุงดินชนิดเม็ดน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอกสารให้ความรู้ด้านการเกษตรกล้าหญ้าแฝกปลานิลจิตรลดา

 

และมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แยกเป็น 3 ประเภทคือประเภทก้าวหน้าประเภทมืออาชีพและประเภทมือใหม่รวม 65 รางวัล เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 820,000 บาทและพิธีมอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่ชนะการประกวดโครงการ 4 ประเภทรวม 16 รางวัลเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง