รีเซต

โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ "พระอาจารย์อารยวังโส"

โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ "พระอาจารย์อารยวังโส"
TNN ช่อง16
19 ธันวาคม 2565 ( 16:30 )
128
โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ "พระอาจารย์อารยวังโส"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 19 ธันวาคม 2565  ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (อารยะ อารยวํโส) เป็น พระราชวัชรสุทธิวงศ์ ธรรมาลงกรณ์วิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1

พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบันพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ หรือ พระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย และเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ 1 (ธรรมยุต) นอกจากนี้ยังเคยเป็นพระอาจารย์แนะนำ กรรมฐานให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วย  

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง