รีเซต

เดือนแห่ง Pride Month โพลชี้สังคมไทยควรมีกฎหมายรับรอง "กลุ่มหลากหลายทางเพศ"

เดือนแห่ง Pride Month โพลชี้สังคมไทยควรมีกฎหมายรับรอง "กลุ่มหลากหลายทางเพศ"
TNN ช่อง16
18 มิถุนายน 2566 ( 12:34 )
135
เดือนแห่ง Pride Month โพลชี้สังคมไทยควรมีกฎหมายรับรอง "กลุ่มหลากหลายทางเพศ"

เดือนแห่ง Pride Month 2023 สวนดุสิตโพลเปิดสำรวจความคิดเห็น ประชาชน 75.41 % เห็นด้วยสังคมไทยปัจจุบันควรมีกฎหมายรับรองกลุ่มหลากหลายทางเพศ


สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ”  จำนวนทั้งสิ้น 1,017 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 สรุปผลได้ ดังนี้ พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างรู้ว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือน Pride Month โดยมองว่าปัจจุบันสังคมไทยเปิดกว้าง ยอมรับในความหลากหลายทางเพศมากขึ้น และให้การยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศ โดยมองว่าสังคมไทยตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับ “กลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)” ในระดับมาก 

ทั้งนี้ เคยพบเห็นปัญหาการเหยียด ทำร้ายร่างกายและจิตใจต่อบุคคลกลุ่มหลากหลายทางเพศ และเห็นด้วยว่าสังคมไทยปัจจุบันควรมีกฎหมายรับรองกลุ่มหลากหลายทางเพศ


1. ประชาชนทราบหรือไม่ว่า “ตลอดเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม

หลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)”

อันดับ 1 รู้ 54.28%

อันดับ 2 ไม่รู้ 45.72%


2. ประชาชนคิดอย่างไรกับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยปัจจุบัน

อันดับ 1 สังคมไทยเปิดกว้าง ยอมรับในความหลากหลายทางเพศมากขึ้น54.92%

อันดับ 2 เป็นสิทธิของแต่ละคน ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน 32.51%

อันดับ 3 บางส่วนยังไม่ยอมรับ มีมุมมองความคิดแบบเดิมๆ อยู่ 21.45%

อันดับ 4 ควรมีกฎหมายรับรองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ 16.94%

อันดับ 5 อยากให้ระมัดระวังการแสดงออก บางครั้งไม่ค่อยเหมาะสม เกินขอบเขต 11.75%


3. ตัวประชาชนเองให้การยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากน้อยเพียงใด

อันดับ 1 ยอมรับ 84.56%

อันดับ 2 ไม่ยอมรับ 15.44%


4. ประชาชนคิดว่าสังคมไทยตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับ “กลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)” มากน้อยเพียงใด

อันดับ 1 มาก 49.95%

อันดับ 2 ปานกลาง 33.92%

อันดับ 3 น้อย 16.13%


5. ในครอบครัว เพื่อน หรือที่ทำงาน ประชาชนเคยพบเห็นปัญหาการเหยียด ทำร้าย (ร่างกายและจิตใจ) เปรียบเทียบ ต่อว่า ฯลฯ ต่อบุคคลกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) หรือไม่

อันดับ 1 ไม่เคยพบเห็น 53.00%

อันดับ 2 เคยพบเห็น 47.00%


6. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ว่าสังคมไทยปัจจุบันควรมีกฎหมายรับรอง “กลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)”

อันดับ 1 เห็นด้วย 75.41%

อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 12.59%

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 12.00%ข้อมูลจาก สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพจาก สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง