รีเซต

5 เหตุผลทำแท้งตามกฎหมาย ไม่มีความผิด ผู้หญิงควรรู้!

5 เหตุผลทำแท้งตามกฎหมาย ไม่มีความผิด ผู้หญิงควรรู้!
TNN ช่อง16
3 พฤศจิกายน 2565 ( 13:28 )
44
5 เหตุผลทำแท้งตามกฎหมาย ไม่มีความผิด ผู้หญิงควรรู้!

วันนี้ ( 3 พ.ย. 65 )กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2565 ประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา แต่หญิงนั้น ต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด อ่านเพิ่มเติม >>> https://justicechannel.org/format/read/interestinglaws89

5 เหตุผลทำแท้งตามกฎหมาย ไม่มีความผิด ถ้าทำโดย ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รับการยินยอมจากฝ่ายหญิง และ ดำเนินการตามข้อบังคับแพทย์สภา

1. มีครรภ์ต่อไปแล้วจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกาย/จิตใจ

2. มีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ

3. มีความเสี่ยงมาก/มีเหตุผลทางการแพทย์ที่เชื่อได้ว่าถ้าคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง

4. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ และหญิงยืนยันทำแท้ง

5. อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ต้องได้รับการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขประกาศกำหนดฯและหญิงยืนยันทำแท้ง

**หากหญิงที่ทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

ขั้นตอนการตรวจรับคำปรึกษา

1. ทางเลือกหญิงขอรับคำปรึกษาการยุติการตั้งครรภ์ (แจ้งเรื่องด้วยวาจา เป็นหนังสือ โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

2. หน่วยบริการ เช่น

- ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม สายด่วน 1663

- สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โทร. 0 2590 4171

- กรมอนามัย สายด่วน 1478

- ศูนย์พึ่งได้หรือคลินิกวัยรุ่นของโรงพยาบาลภาครัฐ

- หน่วยบริการเครือข่ายอาสา RSA THAI และระบบออนไลน์

3. ตรวจวินิจฉัย/ประเมินอายุครรภ์ ตามข้อบังคับแพทยสภา

4. หน่วยบริการปรึกษาทางเลือก ให้คำปรึกษา

- รับฟังปัญหาด้วยความใสใจและเป็นมิตร

- ไม่ตรีตราตัดสินการกระทำนี้

- ให้ข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้น ประกอบการตัดสินใจ

- ให้อิสระ ไม่โน้ทน้าว บีบบังคับ

- รักความลับการปรึกษาทางเลือกและการยุติการตั้งครรภ

5. หากต้องการตั้งครรภ์ต่อ 

- ได้รับการดูแล/ช่วยเหลือสวัสดิการสังคมการตั้งครรภ์/คลอด/เลี้ยงดูบุตร

6. หากยืนยันยุติการตั้งครรภ์

- อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ : ออกเอกสารยืนยันผ่านการตรวจและรับคำปรึกษา และให้ยุติการตั้งครรภ์

และพิจารณาให้การดูแล/ช่วยเหลือ/สวัสดิการสังคมการยุติการตั้งครรภ์

- อายุครรภ์เกิน 20 สัปดาห์ : ต้องมีเหตุยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย (ข้อ 1,2,3) ให้ดำเนินการตามข้อบังคับแพทยสภา

อ้างอิง : ประมวลกฎหมายอาญา : ความผิดฐานทำแท้งลูก (มาตรา 301 - 305) https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287... 

- ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2565 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/E/228/T_0001.PDFข้อมูลจาก :  สำนักงานกิจการยุติธรรม

ภาพจาก  : AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง