รีเซต

กองทุนเอฟทีเอ ผนึกรัฐ-เอกชน-เกษตรกร หวังช่วยเกษตรกรจากการเปิดเสรีการค้า

กองทุนเอฟทีเอ ผนึกรัฐ-เอกชน-เกษตรกร หวังช่วยเกษตรกรจากการเปิดเสรีการค้า
มติชน
14 กรกฎาคม 2563 ( 05:18 )
73
กองทุนเอฟทีเอ ผนึกรัฐ-เอกชน-เกษตรกร หวังช่วยเกษตรกรจากการเปิดเสรีการค้า

กองทุนเอฟทีเอ ผนึกรัฐ-เอกชน-เกษตรกร หวังช่วยเกษตรกรจากการเปิดเสรีการค้า

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (เอฟทีเอ) ได้เห็นชอบให้จัดทำแผนงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

“แผนงานสร้างความร่วมมือฯ ครั้งนี้ กองทุนเอฟทีเอ จะดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชนเร็วๆ นี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ มีความร่วมมือในการจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างโอกาสในการเสวนา พบปะให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำโครงการร่วมกัน รวมทั้งการสรรหากลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์จะดำเนินโครงการ การเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และวิชาการตามความเหมาะสม” นางอัญชนากล่าว

นางอัญชนา กล่าวว่า สำหรับ แผนงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์โคเนื้อภาคตะวันตกและภาคใต้ เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าที่คาดว่าจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเอฟทีเอ ทั้งนี้ สินค้าเป้าหมาย ได้แก่ โคเนื้อ โคนม มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแผนความร่วมมือมีระยะเวลา 3 ปี หรือตั้งแต่ปี 2563-2565

นางอัญชนา กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม กองทุนเอฟทีเอ มุ่งหวังให้เกษตรกรมีการพัฒนาขีดความสามารถ และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งการผลิตและการตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรได้มีความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผลักดันโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเอฟทีเอ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง