เริ่มแล้ว! จองฉีดวัคซีนโควิด ชาวเชียงใหม่ผ่านเว็บไซต์ "กำแพงเมือง"

เริ่มแล้ว! จองฉีดวัคซีนโควิด ชาวเชียงใหม่ผ่านเว็บไซต์ "กำแพงเมือง"
TNN ช่อง16
1 มิถุนายน 2564 ( 09:39 )
2.1K
เริ่มแล้ว! จองฉีดวัคซีนโควิด ชาวเชียงใหม่ผ่านเว็บไซต์ "กำแพงเมือง"

วันนี้ (1 มิ.ย.64) นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวว่า หลังจากหมอพร้อมได้ปิดรับจองฉีดวัคซีนเพื่อเปลี่ยนเป็นการจองในพื้นที่เพื่อลดปัญหาบางประการ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำการเปิดระบบการจองวัคซีนแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ผ่านเว็บไซต์ “กำแพงเมือง” ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในเริ่มวันนี้เป็นวันแรก โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการลงทะเบียน และจะมีการจัดสรรวัคซีนให้แก่พื้นที่ต่าง ๆ ตามลำดับ หากประชาชนไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว สามารถไปลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้


ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สถานการณ์ระดับประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่อง แม้ว่าช่องทางบกจะไม่มีการตั้งด่านสกัดกั้นแต่ผู้ที่เดินทางเข้ามาก็ต้องสแกน CM-CHANA และรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง โดยหากพักที่โรงแรมทางโรงแรมจะช่วยตรวจสอบ แต่ถ้าพักที่บ้านต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนเข้าจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน CM-CHANA แล้ว ทีมโควิดชุมชนหรือทีมโควิดหมู่บ้านจะเป็นผู้ติดตามตัวต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นอีก

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 62/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยมีสาระสำคัญคือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L-A จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non Immigrant L-A ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติคือแรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างจะต้องมีชื่อตรงกับที่แจ้งไว้กับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเท่านั้น

ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ ณ สถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวนั้นตั้งอยู่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และเมื่อเดินทางมาถึงให้นำไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่

กรณีแรงงานต่างด้าว Non Immigrant L-A ที่จะเดินทางออกไปทำงานในจังหวัดอื่น ๆ นายจ้างต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอหรือหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยแสดงจุดหมายปลายทางของสถานที่ที่จะไปทำงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คลิกลงทะเบียน https://wallofcm.chiangmaihealth.go.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง