รีเซต

ประกาศใช้แล้ว กฎกระทรวงกำหนดราคาที่ดินเวนคืนฉบับล่าสุด

ประกาศใช้แล้ว กฎกระทรวงกำหนดราคาที่ดินเวนคืนฉบับล่าสุด
มติชน
7 กรกฎาคม 2564 ( 13:40 )
202
ประกาศใช้แล้ว กฎกระทรวงกำหนดราคาที่ดินเวนคืนฉบับล่าสุด

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 20 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ มีสาระสำคัญ อาทิ ข้อ 2 การหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืนให้คณะกรรมการคำนึงถึงราคาสภาพเหตุและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ประกอบกัน

 

 

(1)ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา(2)ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

 

(3)ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน(4)สภาพและที่ตั้งของที่ดินนั้น และ(5)เหตุและวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง