รีเซต

สุราษฎร์ เดินหน้า วันรณรงค์ปลอดควันพิษไฟป่า เร่งแก้จริงจัง-ลดก๊าชพิษ

สุราษฎร์ เดินหน้า วันรณรงค์ปลอดควันพิษไฟป่า เร่งแก้จริงจัง-ลดก๊าชพิษ
ข่าวสด
23 มีนาคม 2565 ( 12:22 )
27
สุราษฎร์ เดินหน้า วันรณรงค์ปลอดควันพิษไฟป่า เร่งแก้จริงจัง-ลดก๊าชพิษ

สุราษฎธานี จัดกิจกรรม วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2565 พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์ เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างจริงจัง

 

วันที่ 23 มี.ค.65 ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 นายสุพจน์ เนียมคง ผอ.ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า ร่วมเปิดกิจกรรมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี 2565 พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์

 

 

นายสุพจน์ กล่าวว่า การจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เนื่องจากไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหาย ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น

 

 

ยิ่งไปกว่านั้น ขณะที่เกิดไฟใหม้ป่า การเผาไหม้เชื้อเพลิง จะก่อให้เกิดหมอกควัน และก๊าชพิษชนิดต่าง ๆ หลายชนิด เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชาชน

 

 

อีกทั้งก๊าซเหล่านี้จะไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก รวมกับก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม และอื่นๆ ก่อให้เกิด สภาวะเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นส่งผลให้โลกร้อน ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนพื้นโลก

 

 

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบให้กำหนด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

 

เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจาก ไฟป่าและหันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างจริงจังวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2565 นี้ ที่ โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 หน่วยงานไฟป่าและหน่วยงภาคสนาม ได้ร่วมกันจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน งดการจุดไฟผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงอันตราย และผลกระทบจากไฟป่าในการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการส่วนต่างๆ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ ดลอดจนหน่วยงานภาคสนาม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 4 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง