รีเซต

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่คำสั่งกรมวิชาการเกษตรเรียกเก็บคืนคลอร์ไพริฟอส-พาราควอต ให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อทำลายทิ้ง

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่คำสั่งกรมวิชาการเกษตรเรียกเก็บคืนคลอร์ไพริฟอส-พาราควอต ให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อทำลายทิ้ง
มติชน
27 พฤษภาคม 2563 ( 21:33 )
320
"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่คำสั่งกรมวิชาการเกษตรเรียกเก็บคืนคลอร์ไพริฟอส-พาราควอต ให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อทำลายทิ้ง
 

 

เมื่อวันที่ 27พ.ค.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งกรมวิชการเกษตร เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดคือ

 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กำหนดให้วัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl) พาราควอต (paraquat) พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) และพาราควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat [bis (methyl sulfate)]} หรือพาราควอตเมโทซัลเฟต (paraquat methosulfate) ที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 มาตรา 43 วรรคสอง มาตรา 52 วรรคสอง และมาตรา 52 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ”

ข้อ 2 คำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ3ให้ยกเลิกคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1511/2562 เรื่อง การดำเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

 

ข้อ4วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามคำสั่งนี้ หมายความว่าวัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl) พาราควอต (paraquat) พาราควอตไดคลอไรด์(paraquat dichloride) และพาราควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat [bis (methyl sulfate)]}หรือพาราควอตเมโทซัลเฟต (paraquat methosulfate) ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

 

ข้อ๕5ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เพื่อใช้กำจัดศัตรูพืชในการประกอบการเกษตรกรรมของตนเอง ต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตรายแก่ผู้ขายที่ตนซื้อมาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ไม่เกินวันที่ 29 สิงหาคม 2563)

 

ข้อ6ผู้มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย ต้องรับมอบคืนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 จากบุคคลตามข้อ 5 และรวบรวมวัตถุอันตรายที่รับมอบพร้อมวัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนเพื่อส่งมอบคืนวัตถุอันตรายให้แก่บุคคลตามข้อ 7 พร้อมแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./วก. 4 แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยต้องส่งข้อมูลตามแบบ วอ./วก. 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ไม่เกินวันที่ 28 กันยายน 2563)

 

ข้อ7ผู้มีใบอนุญาตผลิต หรือใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย ต้องรับมอบคืนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 จากบุคคลตามข้อ 6 และรวบรวมวัตถุอันตรายที่รับมอบพร้อมวัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน เพื่อแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายดังกล่าวตามแบบ วอ./วก. 5 แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยต้องส่งข้อมูลตํามแบบ วอ./วก. 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ ภายในสองร้อยเจ็ดสิบวัน นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) พร้อมแจ้งแผนการเก็บรักษา กำหนดเวลา วิธีการและสถานที่ทำลายที่ปลอดภัย เมื่อดำเนินการทำลายแล้ว ให้ส่งผลการทำลายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

 

ข้อ 8เจ้าของ หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องมีหน้าที่เก็บรักษา และจ่ายเงินค่าทำลาย หรือจัดการตามควร โดยกรมวิชาการเกษตรจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

 

สั่งณวันที่25พฤษภาคมพ.ศ.2563
เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง