รีเซต

ตรวจสอบสถานะการสมัคร "สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566" ได้ที่นี่ ประกาศผลเมื่อไหร่?

ตรวจสอบสถานะการสมัคร "สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566" ได้ที่นี่ ประกาศผลเมื่อไหร่?
TNN ช่อง16
4 กันยายน 2566 ( 09:25 )
620
ตรวจสอบสถานะการสมัคร "สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566" ได้ที่นี่ ประกาศผลเมื่อไหร่?

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่นี่ ประกาศผลสอบเมื่อไหร่? เช็กเลย


คุรุสภา กำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จำนวน 4 รอบ ได้แก่


รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


รอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสนามสอบได้เพียง 1 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดจันทบุรี   จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำปาง  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดสงขลา การทดสอบฯ รายวิชาครู ในครั้งนี้จะใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” เท่านั้น


Image Caption

 



วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 4 – 22 กันยายน 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการยกเว้นวันที่ 22 กันยายน 2566 สมัครสอบได้ เวลาไม่เกิน 16.30 น.) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp66.thaijobjob.com 


ประกาศผลทดสอบเมื่อไหร่?


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบรับสมัครสอบ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ วันที่ 15 มกราคม 2567 


ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ  คลิกที่นี่   https://ksp66.thaijobjob.com/ 



 


ภาพจาก คุรุสภา

 



การขอยื่นคำร้องขอสิทธิ์สมัครสอบ


1. เข้าสู่เว็บไซต์ ksp66.thaijobjob.com > เลือกเมนู “ยื่นคำร้องขอสิทธิ์สมัครสอบ”


2. ผู้สมัครกรอกเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์


2.1 “กรณีระบบแจ้งว่า ท่านไม่มีสิทธิสมัครสอบ แต่ท่านมีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ ให้ยื่นคำร้องขอสิทธิสมัครสอบ โดยการคลิกที่ปุ่ม ยื่นคำร้อง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป”


ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3 ของ ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้า รับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูรายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2566


- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสาเนาเรียบร้อยแล้ว


- ศึกษา และทาความเข้าใจค ารับรองต่าง ๆ เมื่อเข้าใจแล้วคลิกในช่องว่าง จากนั้นคลิกปุ่ม ส่งค าร้อง


ทั้งนี้ หากดำเนินการไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไข ระบบจะไม่ดำเนินการบันทึกแบบคำร้องของท่าน อนึ่ง ระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันทาการ


2.2  กรณียื่นคำร้องแล้วต้องการตรวจสอบสถานะ ให้ไปที่เมนู “ยื่นคำร้องขอสิทธิ์สมัครสอบ” ผู้สมัครกรอกเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะตรวจสอบสถานะให้โดยมีทั้งหมด 3 สถานะดังนี้


- สถานะรอตรวจสอบ

- สถานะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ เนื่องจาก ...........

- สถานะมีสิทธิ์สมัครสอบ ระบบจะแสดงข้อความ "ท่านมีสิทธิ์สมัครสอบแล้ว หากต้องการสมัครสอบ สามารถไปที่เมนู “สมัครสอบ”


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ให้เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้


1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป


2) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา


3) เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้


3.1 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา


3.2 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)


ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบ ผ่านเว็บไซต์ https://ksp66.thaijobjob.com/ หรือเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ https://www.ksp.or.th  






ภาพจาก TNN Online / คุรุสภา

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง