บัญชีกลาง เผย ปีงบ 64 เร่งรัดเบิกจ่ายได้ 98.82% แผนปีงบ65 ปรับปรุงกม. ให้ด้านการคลังภาครัฐคล่องตัว

บัญชีกลาง เผย ปีงบ 64 เร่งรัดเบิกจ่ายได้ 98.82% แผนปีงบ65 ปรับปรุงกม. ให้ด้านการคลังภาครัฐคล่องตัว
มติชน
7 ตุลาคม 2564 ( 15:44 )
12
บัญชีกลาง เผย ปีงบ 64 เร่งรัดเบิกจ่ายได้ 98.82% แผนปีงบ65 ปรับปรุงกม. ให้ด้านการคลังภาครัฐคล่องตัว

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 131 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมบัญชีกลางยึดมั่นในการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมบัญชีกลางได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดยมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,249,520 ล้านบาท คิดเป็น 98.89% แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 2,652,607 ล้านบาท คิดเป็น 98.92% และรายจ่ายลงทุน 596,913 ล้านบาท คิดเป็น 98.78% สำหรับผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 202,975 ล้านบาท คิดเป็น 99.07%

 

 

“สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และในวาระที่กรมบัญชีกลางครบรอบ 131 ปี กรมบัญชีกลางมีแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการเงินการคลังภาครัฐ ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้บริบทของความถูกต้องและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบความปลอดภัยของข้อมูล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งการกำหนดกรอบภารกิจในปัจจุบันให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ซึ่งในปีที่ 132 นี้ กรมบัญชีกลางจะมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก และก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้การบริหารการเงินการคลังของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด” น.ส.กุลยา กล่าว

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง