ขอนแก่นขยายมาตรการปิดสถานที่ออกไปถึงสิ้นเดือน เม.ย.63

ขอนแก่นขยายมาตรการปิดสถานที่ออกไปถึงสิ้นเดือน เม.ย.63
77ข่าวเด็ด
31 มีนาคม 2563 ( 09:32 )
18
ขอนแก่นขยายมาตรการปิดสถานที่ออกไปถึงสิ้นเดือน เม.ย.63

ขอนแก่น – ผวจ.เผยขยายเวลาปิดสถานที่ออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติในภาพรวม แต่ผ่อนผันให้ห้างค้าวัสดุก่อสร้างเปิดขายออนไลน์ได้ และให้ลูกค้าเข้าคิวรับส่งของ   

เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยมีมติที่ประชุมที่สำคัญคือ การขยายระยะเวลาประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 7) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ให้ขยายการปฎิบัติออกไปจากวันที่ 13 เมษายนจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องการปฏิบัติในภาพรวม และอนุญาตให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างสามารถเปิดขาย online หรือ telesale ได้ แต่ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อโควิด 19 ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำงาน จัดระยะห่างในการปฏิบัติหน้าที่ 1 เมตร สวมหน้ากากป้องกัน จัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เจล แอลกอฮอล์ให้เพียงพอ ให้มีการควบคุมจำนวนและลงทะเบียนรายชื่อพนักงานที่มาปฏิบัติงานให้ชัดเจน  ในส่วนการส่งสินค้าให้ดำเนินการได้ในสถานที่เปิด และสามารถให้ลูกค้ารับเองได้ แต่ต้องมีการควบคุม ลงทะเบียนรายชื่อผู้มาติดต่อรับสินค้า จัดเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้มาติดต่อรับสินค้า มีคิวรับสินค้าไม่ให้มาแออัดกัน เป็นต้น

โดย ผวจ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ทีมข่าว 77ข่าวเด็ด เกี่ยวกับมติดังกล่าวว่า “จะรีบแจ้งประกาศดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ทางจังหวัดขอนแก่นได้จัดประชุมร่วมกันของคณะกรรมการทั้งสองคณะซึ่งถือว่าได้ประโยชน์มาก เพื่อให้คณะกรรมการทั้งสองส่วนได้เข้าใจเจตนารมย์ของการออกกฎระเบียบต่างๆ และฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเองก็จะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตามทางราชการเองก็ไม่ได้อยากบังคับใช้กฎหมาย เราขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นก็อาจจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ประกาศฉบับนี้ในส่วนของกิจกรรมมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะจริงบางส่วน เช่น ในส่วนของห้างขายส่งสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้าง เราได้พิจารณาอนุญาตให้เปิดขายในส่วนของออนไลน์ แต่ไม่ได้อนุญาตค้าขายในพื้นที่ภายในห้าง และถ้าจะมาส่งสินค้าก็จะต้องส่งในพื้นที่เปิด ผู้ประกอบการเองก็จะต้องปรับด้วย เพื่อลดโอกาสในการที่จะสัมผัสเชื้อ ซึ่งทั้งหมดนี้คณะกรรมการก็มีการพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว” ผวจ.ขอนแก่น กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง