รีเซต

มติครม.ไฟเขียวร่างพรบ.การจัดทำประมวลกฎหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงสะดวก

มติครม.ไฟเขียวร่างพรบ.การจัดทำประมวลกฎหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงสะดวก
TNN ช่อง16
5 กรกฎาคม 2565 ( 17:46 )
93
มติครม.ไฟเขียวร่างพรบ.การจัดทำประมวลกฎหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงสะดวก

วันนี้ (5 ก.ค.65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐนตรี  กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก พ.ศ.....โดยมีสาระสำคัญ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกฎหมายและกฎในเรื่องเดียวกัน เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกันเข้าไว้ด้วยกัน จัดทำหมวดหมู่บทบัญญัติให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล โดยไม่มีการแก้ไขหลักการ เนื้อความ หรือสาระสำคัญเดิม และใช้บังคับแทนกฎหมายและกฎที่นำมารวบรวมนั้น   

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายรวม 3 คณะ  1)คณะกรรมการนโยบายการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขอบเขตของเนื้อหาในการรวมรวม ตลอดจนพิจารณาเห็นชอบร่างประมวลกฎหมายและกฎที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อนำเสนอต่อ ครม.  

2) คณะกรรมการรวบรวมกฎหมายคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯ แต่งตั้ง มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายหรือกฎที่เป็นเรื่องเดียวกัน เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อดำเนินการรวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกัน   

3) คณะกรรมการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯ แต่งตั้ง มีอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตเนื้อหาของประมวลกฎหมายและกฎเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจัดทำประมวลกฎหมายและกฎตามขอบเขตเนื้อหาที่คณะกรรมการเห็นชอบ  

สำหรับขั้นตอนดำเนินการ เมื่อคณะกรรมการนโยบายเห็นชอบกับร่างประมวลกฎหมายและกฎดังกล่าวให้เสนอร่างพระราชกฤฎีกาให้ใช้ประมวลกฎหมายและกฎต่อ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ประมวลกฎหมายและกฎต่อไป และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ โดยมีผลเป็นการยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายและกฎที่นำมารวบรวมในประมวลกฎหมายและกฎนั้น


ภาพจาก Thaigov

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง