รีเซต

รวมหนี้ออมสิน 2565 "โครงการบ้านดีหนี้เบา" รวมหนี้เป็นก้อนเดียว หนี้สินเชื่อ หนี้บ้าน ผ่อนนาน 40 ปี

รวมหนี้ออมสิน 2565 "โครงการบ้านดีหนี้เบา" รวมหนี้เป็นก้อนเดียว หนี้สินเชื่อ หนี้บ้าน ผ่อนนาน 40 ปี
Ingonn
27 เมษายน 2565 ( 14:59 )
11.8K
รวมหนี้ออมสิน 2565 "โครงการบ้านดีหนี้เบา" รวมหนี้เป็นก้อนเดียว หนี้สินเชื่อ หนี้บ้าน ผ่อนนาน 40 ปี

รวมหนี้ออมสิน 2565 มาตรการรวมหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเปิดให้คนที่หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน รวมหนี้เป็นก้อนเดียว รวมหนี้บ้านและสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ ไว้ที่เดียว กับ "โครงการบ้านดีหนี้เบา" รวมหนี้ธนาคารออมสิน ลดภาระดอกเบี้ยและค่างวด เพิ่มสภาพคล่องไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดเป็นอย่างไร เช็กที่นี่!

 

โครงการรีไฟแนนซ์และการรวมหนี้ ตามมาตรการ "บ้านดี หนี้เบา"

เป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์ (refinance)  และการรวมหนี้  (debt consolidation)  โดยใช้หลักประกันในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีเหลืออยู่  และไม่มีผลกระทบต่อประวัติข้อมูลเครดิตของลูกค้า

 

ข้อดีของมาตรการ "รวมหนี้ ออมสิน 2565"

 1. ลดภาระดอกเบี้ย และค่างวด ด้วยอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อรายย่อยที่ลดลงเมื่อนำมารวมหนี้
 2. เพิ่มสภาพคล่อง ด้วยระยะเวลาผ่อนชำระได้นานขึ้น
 3. ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต หากเจรจาปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จตั้งแต่ก่อนหนี้เสีย

 

รูปแบบการรวมหนี้ 2565

 • เป็นการรวมหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นมารวมหนี้กับสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน
 • เป็นการ Refinance สินเชื่อบ้านมาจากสถาบันการเงินอื่น  พร้อมกับขอรวมหนี้สินเชื่อรายย่อยจากธนาคารออมสิน
 • เป็นการ Refinance สินเชื่อบ้านมาจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมกับขอรวมหนี้สินเชื่อรายประเภทอื่นจากสถาบันการเงิน

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
 2. เป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขของมาตรการรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ต้องไม่เป็น NPL ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระ และยังคงมีศักยภาพในการชำระหนี้

 

ระยะเวลาสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 

วงเงินให้กู้

 • สูงสุด (LTV) ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน (โดยยอดหนี้ของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ เมื่อรวมกับยอดหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าของราคาหลักประกัน)

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี**

 

อัตราดอกเบี้ย

 • สินเชื่อบ้าน ไม่เพิ่มจากเดิม ยกเว้นกรณีมีการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นำมารวมหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นอัตรา
 • ดอกเบี้ยช่วงลอยตัวตามสัญญากู้เงิน บวกร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

 

สินเชื่อรายย่อยที่สามารถนำมารวมหนี้กับหนี้บ้าน (Debt Consolidation)

 • บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อทะเบียนรถยนต์เป็นประกัน

 

เงื่อนไขอื่นๆ

 1. สินเชื่อรายย่อยที่มีอยู่กับธนาคารออมสิน ธนาคารจะไม่นำดอกเบี้ยค้างของสินเชื่อรายย่อยมารวมกับยอดหนี้ ดังนั้น กรณีผู้กู้ต้องการรวมหนี้สินเชื่อรายย่อยดังกล่าว ผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยค้างชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับในการให้บริการ (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นก่อนจ่ายเงินกู้
 2. สินเชื่อรายย่อยกับสถาบันการเงินอื่น ธนาคารจะทำการรวมหนี้ด้วยวิธีการรวมยอดเงินต้น และดอกบี้ยทั้งหมด
 3. ในการชำระหนี้แต่ละบัญชีต้องชำระหนี้ปิดบัญชีเท่านั้น ยกเว้น สินเชื่อที่มีลักษณะเป็นเงินหมุนเวียน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) หากชำระหนี้ได้เพียงบางส่วนจะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการได้
 4. กรณีภาระหนี้ส่วนต่างที่ไม่ได้นำมารวมการขอสินเชื่อในครั้งนี้ และ/หรือกรณีสินเชื่อที่นำมารวมหนี้ในครั้ง มีส่วนเกินจากวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ อาทิเช่น ดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับในการให้บริการต่างๆ และเบี้ยปรับในการให้บริการ (ถ้ามี) ฯลฯ ผู้กู้จะต้องชำระยอดหนี้ค้างชำระทั้งหมดพร้อมทั้งนำหลักฐาน หรือเอกสารในการชำระหนี้มาแสดงในวันที่ทำสัญญากู้เงิน
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องลงนามสัญญากู้เิงิน และจดทะเบียนจำนองหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน , ค่าอากรแสตมป์ , ค่าใช้จ่ายในการจดจำนอง และอื่นๆ (ถ้ามี)
 6. กรณีผู้เข้าร่วมโครงการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารสามารถเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ค่าบริการเบี้ยปรับ ที่เกิดจากการผิดนัดได้ รวมทั้งสมารถดำเนินทางกฎหมายเพื่อบังคับหลักประกันที่จำนองเพื่อชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง
   

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

ข้อมูล ธนาคารออมสิน

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม