รีเซต

สภาการพยาบาล ออกประกาศให้ "พยาบาล" แต่งกายตามเพศสภาพได้

สภาการพยาบาล ออกประกาศให้ "พยาบาล" แต่งกายตามเพศสภาพได้
TNN ช่อง16
31 พฤษภาคม 2567 ( 18:56 )
40
สภาการพยาบาล ออกประกาศให้ "พยาบาล" แต่งกายตามเพศสภาพได้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2567 


ระบุข้อความว่า ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยตรง ให้สอดคล้องกับลักษณะของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เกิดความชัดเจน เหมาะสม สามารถเลือกปฏิบัติได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน นายกสภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สภาการพยาบาล ชุดที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 จึงออกประกาศ การแต่งกายของบุคลากรด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ไม่ตรงตามเพศกำเนิด สามารถเลือกชุดปฏิบัติงานได้ตามเพศสภาพยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง