รีเซต

ขาวโพลน! เชียงใหม่ ประกาศเพิ่ม 4 พื้นที่เขตภัยพิบัติไฟป่า

ขาวโพลน! เชียงใหม่ ประกาศเพิ่ม 4 พื้นที่เขตภัยพิบัติไฟป่า
TNN ช่อง16
4 เมษายน 2566 ( 10:43 )
52
ขาวโพลน! เชียงใหม่ ประกาศเพิ่ม 4 พื้นที่เขตภัยพิบัติไฟป่า

 ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ประกาศเพิ่ม 4 พื้นที่เขตภัยพิบัติไฟป่า หลังเกิดไฟป่าขึ้นจำนวนมาก มีที่ไหนบ้างเช็กเลยที่นี่


หลังจาก 4 พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เขตดอยหลวงเชียงดาว และเขตห้วยตึงเฒ่า เกิดไฟป่าขึ้นจำนวนมาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่า จำนวน 4 พื้นที่ คือ 

1. พื้นที่ อ.แม่แตง หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7 ต. บ้านเป้า  หมู่ที่ 1,8,9 ต.แม่หอพระ และ หมู่ที่ 5 ต.ช่อแล

2. พื้นที่ อ.พร้าว หมู่ที่ 12,14 ต.สันทราย หมู่ที่ 5,10,11 ต.ป่าตุ้ม และหมู่ที่ 9 ต.แม่แวน 

3. พื้นที่ อ.เชียงดาว หมู่ที่ 5,6,8,10 ต.เชียงดาว และหมู่ที่ 12 ต.แม่นะ 

4. พื้นที่ อ.แม่ริม หมู่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว   


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

 


โดยประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่า  ทั้ง 4 ฉบับ ครอบคลุมพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ?ศรีลานนา เขตดอยหลวงเชียงดาว และเขตห้วยตึงเฒ่า เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกซนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ตำสั่ง ประกาศและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัยประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ลงนามโดย นายชับวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ ผู้อำนวยการจังหวัด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง