รีเซต

สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน พิธีเบิกเนตรพระนิรโรคันตราย(จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา

สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน พิธีเบิกเนตรพระนิรโรคันตราย(จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา
TNN ช่อง16
12 มกราคม 2567 ( 22:16 )
58
สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน พิธีเบิกเนตรพระนิรโรคันตราย(จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 16.19 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อทรงเป็นประธานประกอบพิธีเบิกเนตรพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา ในการนี้ มีนางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา นางสุวิชา นาควัชระ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อดีตประธานศาลฎีกาและอดีตนายกเนติบัณฑิตยสภา นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายสมชาย จุลนิติ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา อาทิ นายทองธาร เหลืองเรืองรอง นายเอื้อน ขุนแก้ว นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้าง พระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา อาทิ นายสัตยา อรุณธารี นายจรูญพงศ์ อินทจาร นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทีปกร โกมลพันธ์พร เจ้าหน้าที่เนติบัณฑิตยสภา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา นั้น เนื่องจากเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอายุครบ 110 ปี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริจัดตั้ง เนติบัณฑิตยสภา พร้อมพระราชทานข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา และทรงรับเนติบัณฑิตยสภาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม2457 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2544 ประกอบกับเนติบัณฑิตยสภายังไม่มีพระพุทธรูปประจำเนติบัณฑิตยสภา คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาจึงได้ขอพระราชทานพระบรม

ราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดสร้างพระนิรโรคันตราย (จำลอง) เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำเนติบัณฑิตยสภา มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 66.66 เซนติเมตร เนื้อสำริด มีนาคแปลงเป็นมนุษย์อยู่ 2 ข้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานให้กำเนิดเนติบัณฑิตยสภา และเพื่อเป็นสิริมงคลและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแก่บุคลากรของเนติบัณฑิตยสภา นักศึกษากฎหมาย และประชาชนโดยทั่วกัน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง