ฉะเชิงเทรา พบผู้ติดเชื้อ 'โควิด' วันนี้ 671 ราย คลัสเตอร์นักโทษวันเดียวพุ่ง 660 ราย

ฉะเชิงเทรา พบผู้ติดเชื้อ 'โควิด' วันนี้ 671 ราย คลัสเตอร์นักโทษวันเดียวพุ่ง 660 ราย
ข่าวสด
31 พฤษภาคม 2564 ( 15:41 )
209
ฉะเชิงเทรา พบผู้ติดเชื้อ 'โควิด' วันนี้ 671 ราย คลัสเตอร์นักโทษวันเดียวพุ่ง 660 ราย

 

แพบผู้ติดเชื้อ 'โควิด' วันนี้ 671 ราย เป็นคลัสเตอร์เรือนจำกลางวันเดียวพุ่ง 660 ราย รวมสะสมระลอกใหม่ 2,167 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย

 

 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานว่า วันนี้จังหวัดฉะเชิงเทราพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 671 ราย รวมสะสมระลอกใหม่ 2,167 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย ยังรักษาอยู่ 1,620 ราย รักษาหายแล้ว 537 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจากคลัสเตอร์เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จำนวน 660 ราย

 

 

 

 

ทั้งนี้ วันที่ 30 พ.ค.64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกประกาศกำหนด เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ไว้เป็นการชั่วคราว ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขพบว่าผู้ติดเชื้อหลายรายเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถานประกอบการ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีให้เกิดการกระจายของเชื้อเป็นวงกว้างในกลุ่มของพนักงานและแรงงานในสถานประกอบการ

 

 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อ 9 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ประกอบกับมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา และในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงมีคำสั่งดังนี้

 

 

 

1.ให้ปิดบริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เฉพาะส่วนการผลิตและคลังสินค้า อาคาร step 1. / step 2. / step 3. ไว้เป็นการชั่วคราว และห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่ดังกล่าวเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

 

 

2.ให้เจ้าของ ผู้ดูแลสถานที่ หรือผู้จัดการสถานที่ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ บริเวณบริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขให้แล้วเสร็จทันที

 

 

 

3. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบบูรณาการกับอำเภอบางปะกง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาตของโรคโควิด-19 และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราทราบในโอกาสแรก เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง