รีเซต

คมนาคมถกญี่ปุ่น เดินหน้าอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา แก้ปัญหาจราจรติดขัด เชื่อมทางหลวงชนบทกับสายหลัก

คมนาคมถกญี่ปุ่น เดินหน้าอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา แก้ปัญหาจราจรติดขัด เชื่อมทางหลวงชนบทกับสายหลัก
มติชน
18 มกราคม 2565 ( 13:00 )
35
คมนาคมถกญี่ปุ่น เดินหน้าอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา แก้ปัญหาจราจรติดขัด เชื่อมทางหลวงชนบทกับสายหลัก

ข่าววันนี้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) ด้านแผนงานนโยบายและเทคโนโลยีการจราจร ครั้งที่ 1/2565

 

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย ได้หารือร่วมกับ Mr. KAKISHITA Yoshihiro ผู้อำนวยการกองโครงการต่างประเทศ Policy Bureau, MLIT และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของฝ่ายญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและญี่ปุ่น

 

ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) ด้านแผนงานนโยบายและเทคโนโลยีการจราจร ที่เป็นผลมาจากการลงนามของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ H.E. Mr. AKABA Kazuyoshi รัฐมนตรี MLIT ในขณะนั้น ซึ่งได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พฤษภาคม 2564 – พฤษภาคม 2569) โดยผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้สรุป 5 ประเด็นที่จะมีการดำเนินการร่วมกันในปี 2565 ดังนี้

 

1. การพัฒนาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด (นราธิวาส – สำโรง) เป็นหนึ่งในเส้นทางเพี่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษของกระทรวงคมนาคมตามแผนแม่บท ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในมิติด้านการเงินและสัดส่วนการลงทุน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิศวกรรม โดยพร้อมดำเนินการต่อยอดจากผลการศึกษาในขั้นต้นที่ฝ่ายญี่ปุ่นได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2564

 

2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อศึกษาการพัฒนาโครงข่ายถนนสายรอง รวมถึงถนนท้องถิ่นเชื่อมต่อจากเส้นทางสายหลักในโครงการ MR-MAP ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมแผนการดำเนินการทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาสนับสนุนทั้งการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ข้อมูลการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค และการกำหนดเส้นทางถนนที่เหมาะสมกับการใช้งาน สอดคล้องกับบริบทการใช้ประโยชน์ในพื้นที่รูปแบบต่าง ๆ โดยขอรับคำแนะนำจากญี่ปุ่น เพื่อเป็นรากฐานต่อยอดการดำเนินงานต่อไป

 

3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวทางการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าที่ฝ่ายญี่ปุ่นมีการดำเนินการในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของฝ่ายญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

 

4. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุของกรมทางหลวง (Highway Traffic Operation Center: HTOC) ศูนย์ HTOC ใช้ระบบ ITS ตรวจสอบสภาพจราจรบนเส้นทางสายหลักภายในรัศมี 250 กิโลเมตรรอบกรุงเทพฯ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้เส้นทางในแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการกับฝ่ายญี่ปุ่นจะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทาง การจัดตั้งองค์กรที่มีรูปแบบการดำเนินการที่คล้ายคลึงกับ HTOC การกำหนดโครงสร้างองค์กร แหล่งงบประมาณ และการสนับสนุนการนำข้อมูลด้านการจราจรมาใช้ประโยชน์

 

5. โครงการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบและบำรุงรักษาทางลอดสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยจะหยิบยกแนวทางการดำเนินการ ทั้งการตรวจสอบและบำรุงรักษา ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ และการเตรียมการรองรับภัยพิบัติ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายญี่ปุ่น

 

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคมได้ขอบคุณการสนับสนุนการดำเนินการในขอบเขตใหม่ใน 4 ประเด็นหลัง สำหรับการพัฒนาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด (นราธิวาส – สำโรง) ได้เสนอฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาประเด็นเรื่องงบประมาณการลงทุนให้เหมาะสม พร้อมนี้ได้ยินดีกับการยกระดับความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงให้แน่นแฟ้นในอีกวาระ และคาดหวังให้มีการรายงานความคืบหน้าทั้ง 5 โครงการในทุกไตรมาส เพื่อคลี่คลายปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นเป็นระยะต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง