ยะลาผวา! ปิดศูนย์มัรกัสยะลา หลังนักเรียนฮาฟิซติดเชื้อแพร่กระจายภาคใต้

ยะลาผวา! ปิดศูนย์มัรกัสยะลา หลังนักเรียนฮาฟิซติดเชื้อแพร่กระจายภาคใต้
TNN ช่อง16
18 มิถุนายน 2564 ( 09:51 )
135
ยะลาผวา! ปิดศูนย์มัรกัสยะลา หลังนักเรียนฮาฟิซติดเชื้อแพร่กระจายภาคใต้

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 8 อำเภอของ จ.ยะลา ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ศบค.ยะลา ได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด


ล่าสุด นายชัยสิทธิ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา จึงกำหนดให้ หมู่ที่ 5 บ้านซีเซะ 

(กลุ่มบ้านสะมือโร๊ะ)ต.บาโร๊ ยะหา จ.ยะลา เฉพาะตาม ศปก.อำเภอยะหากำหนด และเน้นย้ำ หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เฉพาะตาม ศปก.อำเภอเมืองยะลากำหนด พื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวัง เพื่อควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สั่งปิดศูนย์มัรกัสยะลา ศูนย์ดะฮ์วะห์แห่งประเทศไทย คุมการแพร่ระบาดโควิด-19 สั่งให้คนไม่เกี่ยวข้องออกจากสถานที่และเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรค 


โดยห้ามบุคคลเข้า - ออก หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา(สถานที่ศูนย์มัรกัส หรือ ศูนย์ดะฮ์วะห์แห่งประเทศไทย มัสยิดอิล-นูร) พื้นที่ตามที่ ศปก.อำเภอกำหนด หากผู้ใดมีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้า - ออกพื้นที่ดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอท้องที่นั้นๆทราบ กรณีที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า - ออกพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่กำหนดเส้นทางการเดินทางให้ผู้นั้นทราบอย่างชัดเจนด้วย

 

ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับหรือความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 1 ) ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 


ทั้งนี้ ศูนย์มัรกัสยะลา หรือ ศูนย์ดะฮ์วะห์แห่งประเทศไทย (มัสยิดอิล-นูร) ถือเป็นสถานที่เรียนรู้และเผยแพร่ศาสนา โดยในศูนย์ดะวะห์ ประกอบด้วย มัสยิด และโรงเรียนสำหรับท่องจำอัลกุรอาน และเป็นพื้นที่เรียนรู้แนวทางศาสนาในพื้นที่ข่าวที่เกี่ยวข้อง