ระนอง สั่งคุมเข้มเข้า-ออก เขตพื้นที่จังหวัด สกัดไวรัสโควิด-19

ระนอง สั่งคุมเข้มเข้า-ออก เขตพื้นที่จังหวัด สกัดไวรัสโควิด-19
77ข่าวเด็ด
31 มีนาคม 2563 ( 09:39 )
34
ระนอง สั่งคุมเข้มเข้า-ออก เขตพื้นที่จังหวัด สกัดไวรัสโควิด-19

ระนอง สั่งคุมเข้มเข้า-ออก เขตพื้นที่จังหวัด สกัดไวรัสโควิด-19

ระนอง-นายจตุพจน์    ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทางจังหวัดระนองได้ออกคำสั่งจังหวัดระนองที่ 694/2563  เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการอพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาว จ.ระนอง และทางราชการ อาศัยตามความในในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่1) ประกอบมาตรา35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  17 มี.ค. 2563ราชการจังหวัดระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนองในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563  จึงมีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง  ป้อง กัน ควบคุม และเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ดังนี้

ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระนอง ที่เดินทางออกจากจังหวัดระนองไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ  แล้วเดินทางกลับจังหวัดระนอง จะต้องกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วันนับตั้งแต่เดินทางมาถึง จ.ระนอง และให้เจ้าบ้านแจ้งต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันทีหากฝ่าฝืนอาจมีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์  การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์สถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม  การจดทะเบียนสิทธิ การทำนิติกรรมสัญญา การสื่อสารมวลชน  โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พนักงานอัยการหรือศาล การเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกำหนด  ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆของทางราชการ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการของรัฐ  โดยต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา ภายใต้เงื่อนไขว่าเมื่อบุคคลดังกล่าวกลับมายัง จ.ระนองต้องไปรายงานตัวต่อนายอำเภอท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา ภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับมายัง จ.ระนอง ต้องไปรายงานตัวต่อนายอำเภอท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอนั้นทันที  และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตามมาตรการที่กำหนด

บุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ เข้าในในจังหวัดระนองต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่แพทย์สภากำหนด โดยมีข้อความยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 วัน หากไม่มีใบรับรองแพทย์จะต้องดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง  กักกัน หรือกักตัว เพื่อเฝ้าติดตาม สังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันเดินทางถึง จ.ระนอง ทั้งนี้เว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นดังกล่าวเช่นการพบแพทย์  การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล  บุคคลกรทางการแพทย์ การสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกูชีพ กู้ภัย

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม การจดทะเบียนสิทธิ การทำนิติกรรมสัญญา  การสื่อสารมวลชน การโทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้าเพื่ออุปโภค บริโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร  ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา การติดต่อคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ ศาล การเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆของทางราชการ  การปฏิบัติการเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการพื้นฐานของรัฐ โดยต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่นั้น และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตามาตรการที่กำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง