รีเซต

นำร่องการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน

นำร่องการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน
TNN ช่อง16
30 กันยายน 2563 ( 20:21 )
147
นำร่องการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 30 กันยายน 2563 บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนแยกโคกหม้อ – ท่าซุง กิโลเมตรที่ 7+525 – 7+725 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี (บริเวณวัดท่าซุง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต และหลักนำทางยางธรรมชาติ โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี  ตลอดจน อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี และกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 3 จังหวัด ร่วมงาน และมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ                   

ทั้งนี้ โครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนนั้น เริ่มขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงคมนาคมในโครงการนํายางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัย ทางถนน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต และ หลักนําทางยางธรรมชาติแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ตลอดจน จัดเตรียมความพร้อมสําหรับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่จะดําเนินการใน ระยะที่ 1 ในปี พ.ศ. 2563  จํานวน 30 แห่ง โดยแยกเป็นสหกรณ์ที่ผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต จํานวน 17 แห่ง กําลังการผลิต 579 กิโลเมตรต่อปี และสหกรณ์ที่ผลิตหลัก นําทางยางธรรมชาติ จํานวน 13 แห่ง กําลังการผลิต 832,800 ต้นต่อปี และจัดเตรียมเงินทุนเพื่อสนับสนุนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการนี้จากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ปัจจุบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการได้เริ่มผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกําแพงคอนกรีต และผลิตหลักนําทางยางธรรมชาติ ในระยะที่ 1 แล้ว จํานวน 7 แห่ง ส่วนที่เหลือกําลังจะมีการทยอยผลิตในเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา สามารถสร้างรายได้ โดยตรงให้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท

สําหรับจังหวัดอุทัยธานี และกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จํานวน 26 แห่ง มีสมาชิกจํานวน 3,798 ราย พื้นที่ปลูก 77,972 ไร่ ผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นยางก้อนถ้วย การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นยังมีปริมาณน้อย โดยมีสหกรณ์ 1 แห่ง ผลิตแผ่นยางธรรมชาติ ครอบกําแพงคอนกรีตกําลังการผลิต 1.44 กิโลเมตร/เดือน สหกรณ์ 1 แห่ง  ผลิตหลักนําทางยางธรรมชาติ กําลังการผลิต 300 ต้น/วัน ซึ่งส่วนที่เหลือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการแปรรูปยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการผลิตแผ่นยางธรรมชาติ ครอบกําแพงคอนกรีตและผลิตหลักนําทางยางธรรมชาติ ต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ยังได้มีแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 333  อำเภอหนองฉาง – อุทัยธานี ระยะทาง 17.97 กิโลเมตร ได้รับงบประมาณปี 2564 และยังมีแผนในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงของจังหวัดอุทัยธานีในอนาคตกว่า 4 โครงการรวม 136.25 กิโลเมตร เป็นงบประมาณสูงถึง 5,510 ล้านบาท ในส่วนของการพัฒนาทางหลวงชนบท เพื่อความสะดวกในการเดินทางสู่ชุมชน ในปี 2564 มีแผนที่จะดําเนินโครงการก่อสร้างทางบํารุงรักษาทางและงานอํานวยความปลอดภัยกว่า 93 โครงการ วงเงิน 434.76 ล้านบาท   ทั้งนี้ หลังพิธีเปิดโครงการฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ยังมีกำหนดเดินทางไปพบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ด้วย


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง