รีเซต

'บิ๊กป้อม' เดินหน้ายกระดับต่อต้านค้ามนุษย์ สร้างศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย ยึดหลักสากล

'บิ๊กป้อม' เดินหน้ายกระดับต่อต้านค้ามนุษย์  สร้างศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย ยึดหลักสากล
มติชน
22 พฤศจิกายน 2564 ( 11:50 )
51
'บิ๊กป้อม' เดินหน้ายกระดับต่อต้านค้ามนุษย์  สร้างศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย ยึดหลักสากล

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 5/2564 คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2564 ต่อเนื่องกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ


 


พล.อ. ประวิตร กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการ ปกค. หน่วยงานและคณะอนุกรรมการได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีความก้าวหน้าในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ กต. สหรัฐอเมริกา 15 ข้อในรายงานทิพรีพอร์ทปีนี้ มีความก้าวหน้า 80% ส่วนงานที่ต้องดำเนินต่อเนื่อง มีแผนปฏิทินงานที่ชัดเจน อยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนให้เสร็จตามกำหนดเวลา โดยมีโครงการความร่วมมือกับองค์การพัฒนาเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ เช่น มูลนิธิ IJM โครงการ ASEAN-ACT รวมทั้ง IOM และ IOL ที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน มีพล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รอง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการ ดังนี้ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน/บังคับใช้แรงงานหรือบริการ เพื่อสร้างความชำนาญ/เชี่ยวชาญให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ แผนการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เขตดอนเมือง ให้เป็นศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย เพื่อรองรับการคัดแยก/คุ้มครองชั่วคราวผู้เสียหายหรือผู้ที่มีเหตุ อันควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหาย และสามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้เห็นชอบในหลักการการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อันจะเป็นประโยชน์ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


 


นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะทำงานประสานและติดตามงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อติดตามสถานการณ์ รวบรวมสถิติและผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานและให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วย


 


พล.อ. ประวิตร กล่าวว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐฯที่ประชุมได้รับทราบผลการติดตามการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ทั้งทางวินัยและทางอาญา และพิจารณาผลการตรวจสอบการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ กรณีร้านเดอะเบสท์ ในพื้นที่สอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ และพิจารณาดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการนำพาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หากพบว่ามีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการนำพาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก็ให้ดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะได้ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด และขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานได้ก้าวหน้าในหลายด้าน แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง พร้อมให้การช่วยเหลือต่อไป


 


 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง