รีเซต

อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี จับมือ ซีพีเอฟ กรมป่าไม้ ร่วมดูแลผืนป่าต้นน้ำ"เขาพระยาเดินธง"

อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี จับมือ ซีพีเอฟ กรมป่าไม้ ร่วมดูแลผืนป่าต้นน้ำ"เขาพระยาเดินธง"
TNN ช่อง16
1 เมษายน 2566 ( 19:29 )
127
อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี จับมือ ซีพีเอฟ กรมป่าไม้ ร่วมดูแลผืนป่าต้นน้ำ"เขาพระยาเดินธง"

พนักงานจิตอาสาซีพีเอฟ 250 คน จากสายธุรกิจต่างๆ  ร่วมกิจกรรมซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่โครงการ”ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เป็นความร่วมมือ  3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  โดยวันนี้  (31 มีนาคม  2566)  เป็นกิจกรรมครั้งแรกของปีนี้ เพื่อซ่อมแซมให้ฝายมีสภาพสมบูรณ์  พร้อมใช้งานในการกักเก็บน้ำและชะลอการไหลของน้ำ   เติมความชุ่มชื้นของดินและต้นไม้  โดยมี ดร.รัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม        


นายภาณุวัตร เนียมเปรม  ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่เนื้อ - เป็ดเนื้อครบวงจร   ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ ฯ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน  ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ   สร้างความตระหนักสู่พนักงานในองค์กร      

โดยตั้งแต่ปี  2559  เป็นต้นมา ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”   ทำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวไปแล้วรวม 7,000 ไร่  และในปี 2564-2568 (ระยะที่สองของโครงการฯ) มีเป้าหมายขยายพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธงอีก  5,000  ไร่  เป็นต้นน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ สำหรับทำการเกษตรและการอุปโภคของชุมชน        


โดยตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการจ้างงานชุมชนและกระจายรายได้ ด้านสังคม ช่วยยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชน สามารถใช้ประโยชน์จากป่าเป็นแหล่งอาหารให้ชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าและความหลากหลายของพันธุ์พืช ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ และอาหารของสัตว์และแมลงต่างๆ ช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 


“ซีพีเอฟ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน      ที่สำคัญ คือ เป็นการสร้างความตระหนักให้พนักงานเห็นความสำคัญของป่าที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นทางอาหารของมนุษย์และสัตว์”  นายภาณุวัตร กล่าว


ด้าน นายถนอมพงษ์  สังข์ธูป  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  5 (สระบุรี)  กรมป่าไม้  ในฐานะหัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง กล่าวว่า  ความร่วมมือ 3 ประสาน   ในการดำเนินโครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ  ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง"  เกิดผลสัมฤทธิ์รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ ทำให้ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในฤดูน้ำหลาก น้ำไหลสู่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ชาวบ้านได้ใช้น้ำทำการเกษตร  รวมทั้งซีพีเอฟยังได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนรอบโครงการ เช่น  การจ้างงานชุมชน  การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และ โครงการการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลา ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เห็นผลสำเร็จชัดเจนในการฟื้นคืนความสมบูรณ์กลับสู่ผืนป่าได้ในระยะเวลาอันสั้น และเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์     

  

หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง  กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า  นอกจากโครงการ ฯ จะเกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่่แล้ว  ซีพีเอฟและกรมป่าไม้  ยังได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่  โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้   และเปิดโอกาสให้นักเรียนของสถานศึกษารอบโครงการ ฯ  ได้มาเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง กระตุ้นให้เกิดความรักและหวงแหนพื้นที่ป่า ช่วยกันดูแลเพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง