รีเซต

รมว.แรงงาน แจงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กองทุนชราภาพเป็นหลักประกันกู้ยืมเงินได้

รมว.แรงงาน แจงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กองทุนชราภาพเป็นหลักประกันกู้ยืมเงินได้
TNN ช่อง16
11 พฤษภาคม 2565 ( 16:31 )
125
รมว.แรงงาน แจงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กองทุนชราภาพเป็นหลักประกันกู้ยืมเงินได้

วันนี้ (11 พ.ค.65) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 3 ขอ หลังจากวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพิ่มเติมเงื่อนไขของการเป็นผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

นายสุชาติ ยืนยัน เป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตน ซึ่งมาตรการทั้งหมดนั้นได้มีการวางแผนทางการเงินของกองทุนประกันสังคมให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นภาระการเงินการคลังที่อาจเกิดขึ้นแก่รัฐในอนาคต 

และกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตลอดจนสัดส่วนหรืออัตราควรคำนึงถึงความเสี่ยงความเสียหาย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสำคัญ

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้ เช่น การขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนสูงอายุ โดยขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้

การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 3 รูปแบบ ได้แก่ "ขอเลือก" ที่ให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพได้

"ขอคืน" คือ กรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์อื่นใด อันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตน ก็สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้ 

และ "ขอกู้" คือ การนำเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้

นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่

- เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร จากเดิมจ่าย 90 วัน เป็น 98 วัน

- เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จากเดิมจ่ายร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 

- กรณีสงเคราะห์บุตรให้ได้รับการคุ้มครองต่อไปอีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน


ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง